Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Wtorek, 27 wrze¶ień    
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny     
Do końca roku pozostało 95 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Wydarzenia w roku 2018

 • 01-01-2018, godz. 03:25 - 06:25 - Stara Wie?, ul. Krakowska - wypadek drogowy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, w których zakleszczone i poszkodowane zosta?y 4 osoby. Dzia?ania naszego zast?pu polega?y na uwolnieniu zakleszczonych dwóch osób z jednego pojazdu za pomoc? narz?dzi hydraulicznych oraz pomoc w ich wyci?gni?ciu. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, OSP Dankowice, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a, 4 zespo?y Pogotowia Ratunkowego, Policja, Pomoc Drogowa.

 • 20-01-2018, godz. 16:38 - 19:00 - Stara Wie?, skrzy?owanie ul. Pielgrzymów i Spo?ecznej - wypadek drogowy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, w którym poszkodowana i zabrana do szpitala zosta?a 1 osoba. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, Zespó? Pogotowia Ratunkowego, Policja, Pomoc Drogowa.

 • Dnia 4 lutego 2018 roku w Wiejskim Domu Stra?aka odby? si? Koncert Karnawa?owy Orkiestry D?tej ze Starej Wsi oraz Akademii Ma?oretek „Gracja”. Orkiestra pod batut? kapelmistrza Zygmunta Pyrka, sk?adaj?ca si? z 32 muzyków oraz 8 osobowej grupy m?odzie?owej, wykona?a zró?nicowany repertuar; pocz?wszy od utworów muzyki klasycznej, poprzez marsze, do utworów muzyki filmowej i popularnej. W pierwszej cz??ci koncertu mo?na by?o us?ysze? m.in. „Caravan” , „I do it for you” , „The James Bond Theme” a jednym z ciekawszych utworów by?a „Feuerfest Polka” Josefa Straussa w którym solo na kowadle wykona? nasz perkusista - kowal S?awomir Pa?ka. W drugiej cz??ci koncertu orkiestrze ze Starej Wsi towarzyszy? wokalista Sebastian Fr?czek, który przy akompaniamencie muzyków za?piewa? znane polskie przeboje takie jak: „Do zakochania jeden krok” , „Jak rozp?ta?em II wojn? ?wiatow?”. Ogromny zachwyt publiczno?ci wzbudzi? równie? utwór „Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. W czasie trwania koncertu, zgromadzonym prezentowa?y si? swoim ta?cem ma?oretki Akademii „Gracja”.

 • 05-02-2018, godz. 15:31 - 16:00 - Stara Wie?, ul. Starowiejskich - alarm fa?szywy (w dobrej wierze). W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (SLRt).

 • 14-02-2018, godz. 19:42 - 20:50 - Stara Wie?, ul. Akacjowa - po?ar sadzy w kominie. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA, SLRt), JRG 2 PSP Bielsko - Bia?a (GBA, GLBARt).

 • 25.02.2018r. o godz. 12:00 w naszej jednostce odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przedstawiono poszczególne sprawozdania po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej jednog?o?nie zosta?o udzielone Zarz?dowi OSP absolutorium za rok 2017. Zosta? przedstawiony plan dzia?alno?ci na bie??cy rok. G?os zabrali zaproszeni go?cie po czym podj?to uchwa?y. Zebranie swoim wyst?pem u?wietni?a Orkiestra D?ta dzia?aj?ca przy OSP.

 • 02-03-2018, godz. 17:10 - 18:00 - Stara Wie?, ul. Ks.S.Wojty?ki - alarm z systemu wykrywania po?arowego (fa?szywy). W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA, SLRt), OSP Wilamowice (GCBA, GLRt), JRG 1 PSP Bielsko - Bia?a (GBA, GCBA, SD).

 • W pi?tek 16 marca 2018 roku w ramach prowadzonego naboru do Orkiestry D?tej Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi z koncertem  edukacyjnym w miejscowej szkole podstawowej wyst?pi? „Big Band Zespo?u Szkó? Silesia” pod przewodnictwem pana Jaros?awa Grzybowskiego. ?ywo, rado?nie i spontanicznie reaguj?ca najm?odsza publiczno?? wys?ucha?a tradycyjnych polskich aran?acji muzyki filmowej oraz popularnych utworów rozrywkowych. W trakcie koncertu uczniowie mogli równie? zapozna? si? z brzmieniem i budow? poszczególnych instrumentów. Dzi?ki wst?pieniu w szeregi orkiestry dzieci b?d? mog?y si? rozwija?, kszta?towa? swoj? wra?liwo??, zdobywa? nowe umiej?tno?ci – kompetencje, które na pewno przydadz? si? im w doros?ym ?yciu. A poza tym to po prostu ?wietna zabawa i wielka przygoda!

 • 17-03-2018, godz. 17:09 - 17:35 - Stara Wie?, ul. Krakowska - zwisaj?ca ga??? nad jezdni?. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA).

 • 20-03-2018, godz. 17:08 - 18:10 - Stara Wie?, ul. Dolna - po?ar sadzy w kominie. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA, SLRt), JRG 2 PSP Bielsko - Bia?a (GBA, GLBARt).

 • 21.03.2018 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi przeprowadzono Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz Konkurs Plastyczny o tematyce po?arniczej. Do etapu gminnego zakwalifikowali si? uczniowie: Turniej Wiedzy Po?arniczej - Monika Markiel, Konkurs Plastyczny - Zofia Szlosarczyk (kl. I-III), Rafa? Pieczka (kl. IV-VI), Ma?gorzata Nycz (kl. VII) oraz prace z przedszkoli.

 • 02-04-2018, godz. 15:40 - 16:10 - Stara Wie?, ul. Dolna - uwolnienie sarny, która utkn??a mi?dzy szczeblami ogrodzenia. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (SLRt).

 • 14.04.2018r. w remizie OSP Hecznarowice odby? si? Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz turniej plastyczny o tematyce po?arniczej. Uczestnicy z naszej miejscowo?ci zaj?li nast?puj?ce miejsca:

  Turniej Wiedzy Po?arniczej:
  - Monika Markiel - 3 miejsce.

  Konkurs Plastyczny:
  - przedszkola 3-4 lata - Antoni Nycz - 3 miejsce
  - przedszkola 5-6 lat - Karolina Kucaba - 4 miejsce,
  - kl. I-III - Zofia Szlosarczyk - 3 miejsce,
  - kl. IV-VI - Rafa? Pieczka - 2 miejsce,
  - kl. VII - Ma?gorzata Nycz - 2 miejsce.

 • 15-04-2018, godz. 12:53 - 13:35 - Wilamowice, ul. Starowiejska - po?ar ?mieci i zaro?li. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, OSP Wilamowice.

 • 19-04-2018, godz. 13:32 - 14:05 - Zasole, ul. ??cka - po?ar suchej trawy. W akcji udzia? bra?y: OSP Wilamowice, OSP Stara Wie?, OSP Dankowice, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a.

 • 27-04-2018, godz. 20:02 - 01:00 - Dankowice, ul. Brzozowa - po?ar s?omy. W akcji udzia? bra?y: OSP Dankowice, OSP Stara Wie?, OSP Wilamowice, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (Posterunek Cz.-Dz.), Policja.

 • 04-05-2018, godz. 15:21 - 15:50 - Stara Wie?, ul. Dolna - neutralizacja plamy oleju z jezdni. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?.

 • 08-05-2018, godz. 15:22 - 17:40 - Stara Wie?, skrzy?owanie ul. Pielgrzymów i Spo?ecznej - wypadek drogowy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, w którym poszkodowana i zabrana do szpitala zosta?a 1 osoba. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (Posterunek Cz-Dz), Zespó? Pogotowia Ratunkowego, Policja, Pomoc Drogowa.

 • 19-05-2018, godz. 17:10 - 18:00 - Wilamowice, ul. Wi??niów O?wi?cimia - po?ar poddasza budynku mieszkalnego. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, OSP Wilamowice, OSP Dankowice, OSP Hecznarowice, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (Posterunek Cz-Dz), Zespó? Pogotowia Ratunkowego, Policja.

 • 22-05-2018, godz. 17:20 - 18:00 - Stara Wie?, ul. Olchowa - pompowanie zanieczyszczonej wody ze studni. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?.

 • 27-05-2018, godz. 18:28 - 18:50 - Stara Wie?, ul. Sportowa - miejscowe zagro?enie. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, Zespó? Pogotowia Ratunkowego.

 • 22-06-2018, godz. 18:48 - 19:50 - Stara Wie?, ul. ks. S.Wojty?ki - niebezpiecznie pochylone drzewo. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?.

 • 12-07-2018, godz. 22:37 - 23:20 - Zasole Biela?skie, ul. Pi?kna- wypadek drogowy (1 osoba poszkodowana). W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, OSP Wilamowice, OSP Zasole, PSP JRG-2 Bielsko-Bia?a (Posterunek Cz-Dz), PSP JRG O?wi?cim, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

 • 16-07-2018, godz. 15:52 - 17:05 - Wilamowice, ul. Paderewskiego - neutralizacja plamy oleju z jezdni. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, OSP Wilamowice, Policja.

 • 18-07-2018, godz. 16:20 - 17:30 - Stara Wie?, ul. Dolna - pompowanie wody z zalanej piwnicy. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?.
 • 27-07-2018, godz. 10:56 - 11:16 - Stara Wie?, ul. Krakowska - zadymienie (alarm fa?szywy). W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA).
 • 03-08-2018, godz. 09:34 - 10:00 - Stara Wie?, ul. Bestwi?ska - konar drzewa na jezdni. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (SLRt).
 • 17-08-2018, godz. 18:30 - 19:10 - Stara Wie?, ul. ks. S.Wojty?ki - gniazdo os. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?.
 • 19-08-2018, godz. 18:09 - 18:45 - Wilamowice, ul. J. Pi?sudskiego - po?ar ?mieci na terenie by?ej cegielni. W akcji udzia? bra?y: OSP Wilamowice, OSP Stara Wie?, OSP Dankowice, OSP Pisarzowice, PSP JRG-2 Bielsko-Bia?a (Posterunek Cz-Dz).
 • 21-08-2018, godz. 14:44 - 15:30 - Stara Wie?, ul. Wierzbowa - po?ar ?cierniska. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA).
 • 24-08-2018, godz. 17:48 - 18:15 - Stara Wie?, ul. Bestwi?ska - konar drzewa na przewodach energetycznych. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA), Pogotowie Energetyczne.
 • 24-08-2018, godz. 18:39 - 19:20 - Stara Wie?, ul. Lipowa - usuni?cie b?ota z jezdni. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (GBA).
 • 15 wrze?nia 2018 r. na stadionie sportowym w Hecznarowicach odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy Wilamowice. Z naszej OSP w zawodach wzi??y udzia? 3 dru?yny: MDP ch?opców, oraz sekcje kobiet i seniorów.

  Wyniki zawodów:

  Grupa MDP dziewcz?t:

  1) OSP Hecznarowice z wynikiem 991,8

  Grupa MDP ch?opców:

  1) OSP Stara Wie? z wynikiem 1024,7
  2) OSP Hecznarowice z wynikiem 1011,6
  3) OSP Pisarzowice z wynikiem 966,8

  Grupa "C" Kobiet:

  1) OSP Hecznarowice z wynikiem 142,7
  2) OSP Stara Wie? z wynikiem 158,7

  Grupa "A" Seniorów

  1) OSP Hecznarowice z wynikiem 109,8
  2) OSP Pisarzowice z wynikiem 124,4
  3) OSP Stara Wie? z wynikiem 127,2
  4) OSP Dankowice z wynikiem 150,5
  5) OSP Wilamowice z wynikiem 162,6

  Na zawodach przeprowadzono równie? konkurencj? musztry - komisja s?dziowska wy?oni?a najlepsze dru?yny w ka?dej kategorii wiekowej:

  MDP dziewczyny - OSP Hecznarowice
  MDP ch?opcy - OSP Stara Wie?
  Kobiety - OSP Stara Wie?
  Seniorzy - OSP Wilamowice

 • 18-09-2018, godz. 07:38 - 09:10 - Stara Wie?, ul. Starowiejskich - wypadek drogowy. Zderzenie samochodu osobowego i dostawczego, w którym poszkodowana i zabrana do szpitala zosta?a 1 osoba. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (Posterunek Cz-Dz), Zespó? Pogotowia Ratunkowego, Policja, Pomoc Drogowa.
 • Dnia 12.10.2018r. o godz. 10:00 rozpocz??y si? ?wiczenia dla jednostek OSP z terenu gminy Wilamowice, których organizatorem by?a nasza jednostka. ?wiczenia zak?ada?y po?ar na poddaszu w budynku Zespo?u Szkolno - Przedszkolnego w Starej Wsi przy ul. Dolnej. Po przeprowadzeniu ewakuacji uczniów przez Dyrektora szko?y stwierdzono zagini?cie 8 osób. Do ?rodka budynku wprowadzono ratowników w celu przeszukania ca?o?ci budynku gdzie znaleziono i ewakuowano do punktu medycznego 5 osób z ró?norodnymi obra?eniami i urazami. Podano dwa pr?dy wody w obronie budynku sali gimnastycznej. Pozosta?e 3 osoby zlokalizowano w pobliskim stawie, gdzie do ich wyci?gni?cia zosta?y zadysponowane zast?py z ?odziami.
  Jednostki bior?ce udzia? w ?wiczeniach:
  - OSP Stara Wie? (GBA),
  - OSP Pisarzowice (GBA),
  - OSP Wilamowice (GCBA),
  - OSP Dankowice (SLRR + ?ód?),
  - OSP Hecznarowice (GLBA + ?ód?),
  - PSP Bielsko-Bia?a JRG 2 (Posterunek Czechowice-Dziedzice /GBA, GLBARt/),
  - Malta?ska S?u?ba Medyczna.
 • 08-11-2018, godz. 11:18 - 11:55 - Stara Wie?, ul. Starowiejskich - neutralizacja plamy oleju. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (SLRt).
 • 09-11-2018, godz. 05:30 - 06:50 - Wilamowice, ul. Paderewskiego, Rynek, Pi?sudskiego - neutralizacja plamy oleju. W akcji udzia? bra?y: OSP Wilamowice (GCBA, SLRt), OSP Stara Wie? (SLRt).
 • 30-11-2018, godz. 11:03 - 11:45 - Stara Wie?, ul. Starowiejskich - kolizja drogowa. W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie? (SLRt), Policja, Pomoc Drogowa.
 • 06-12-2018, godz. 19:02 - 21:45 - Stara Wie?, ul. Dolna - plama oleju na jezdni oraz cieku wodnym.  W akcji udzia? bra?y: OSP Stara Wie?, PSP Bielsko-Bia?a JRG 1.