Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Poniedziałek, 27 marzec    
Imieniny: Lidii, Ernesta     
Do końca roku pozostało 279 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Orkiestra D?ta dzia?aj?ca przy Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi

Historia:

    Orkiestra D?ta powsta?a w 1913 roku z inicjatywy kilku mieszka?ców pod przewodnictwem Stanis?awa Nycza - pierwszego kapelmistrza. Twórc? podwalin pod dzisiejszy kszta?t orkiestry by? Stefan Nycz, który z 84 lat swojego ?ycia, przesz?o 60 po?wi?ci? orkiestrze, jako jej cz?onek, kapelmistrz i szkoleniowiec. Stefan Nycz by? synem wspomnianego ju? pierwszego kapelmistrza, Stanis?awa.
Zdolno?? gry na prawie wszystkich instrumentach d?tych, pozwoli?a mu na szkolenie muzyczne m?odzie?y. Niezwyk?y to by? cz?owiek, bowiem na przestrzeni ponad pó? wieku kilkukrotnie organizowa? grup? m?odych mieszka?ców, których uczy? gry.
14 grudnia 1980 roku to wa?na data w historii orkiestry, wtedy to zarz?d OSP w Starej Wsi podj?? decyzj? o obj?ciu patronatu nad orkiestr?.
Orkiestra w swojej historii wyst?powa?a i koncertowa?a pod batut? siedmiu kapelmistrzów:
- Stanis?aw Nycz
- Stefan Nycz
- Zygmunt Pyrek
- Bogus?aw ?wi?czyk
- Krystian Hajnas
- Szymon Pi?tek
- Przemys?aw Drabczyk
Od maja 2018 roku pa?eczk? Kapelmistrza Orkiestry przejmuje m?ody, bardzo ambitny, dotychczasowy jej muzyk – Przemys?aw Drabczyk, który prowadzi j? do chwili obecnej. W dotychczasowej dzia?alno?ci Orkiestra wielokrotnie zajmowa?a czo?owe lokaty w przegl?dach i na Ogólnopolskich Festiwalach Orkiestr D?tych. Zdoby?a mi?dzy innymi:
- I miejsce w V Przegl?dzie Orkiestr D?tych woj. Bielskiego w 1984 roku
- II miejsce na festiwalu m?odzie?owych orkiestr d?tych w ?ywcu w 1985 roku
- I miejsce w XXI Przegl?dzie Amatorskich Zespo?ów Artystycznych w Brennej w 1988 roku
- I miejsce w XXII Przegl?dzie Amatorskich Zespo?ów Artystycznych w Brennej w 1989 roku
- II miejsce w I Ma?opolskim Konkursie Orkiestr D?tych w ??cku w 1997 roku
- Z?OTY DYPLOM IV Festiwalu Orkiestr D?tych ,,Z?ota Tr?bka’’ w 2001 roku
-GRAND PRIX IV Festiwalu Orkiestr D?tych ,,Z?ota Tr?bka’’ w 2001 roku
-III miejsce w pokazie parady marszowej na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP w Warszawie
w 2003 roku
- Wyró?nienie Prezesa mazowieckiego zarz?du ZOSP RP na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr
OSP w Warszawie w 2003 roku
- Certyfikat zdobycia Srebrnego Pasma w Koncercie konkursowym na Ogólnopolskim Festiwalu -
Orkiestr D?tych w Krynicy Zdrój w 2009 roku
- Puchar Prezesa Zarz?du G?ównego Zwi?zku OSP RP
W pami?ci pozostan? tak?e niezwyk?e wyst?py w szczególnych okoliczno?ciach, jak na przyk?ad z okazji 80-lecia urodzin ukochanego Jana Paw?a II na wadowickim rynku, czy bicie rekordu Guinnessa jednoczesnej gry przez 1500 osób na Placu Józefa Pi?sudskiego w Warszawie jak
równie? uczestnictwo w koncertach zagranicznych w Czechach, Francji, W?oszech, na S?owacji i Bia?orusi. Twórcami tych sukcesów s? przede wszystkim sami cz?onkowie zespo?u, którzy w toku nieustannych prób i ?wicze? wci?? doskonal? swoje umiej?tno?ci. Orkiestra stale zapewnia
opraw? muzyczn? uroczysto?ciom ko?cielnym, ?rodowiskowym i pa?stwowym na terenie województwa, a tak?e kraju. W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory z muzyki regionalnej i powa?nej, utwory patriotyczne, religijne, rozrywkowe, standardy muzyki jazzowej, oraz muzyk? marszow?. Orkiestra D?ta w Starej Wsi, która obecnie liczy 49 muzyków, w 2013 roku obchodzi?a 100 lecie powstania i dzia?alno?ci artystycznej. Orkiestra jest otwarta na wspó?prac? z innymi zespo?ami i grupami artystycznymi.

 

Kontakt z orkiestr?:

e-mail: orkiestra.stw@gmail.com

 

Cz?onkowie:

Kapelmistrz orkiestry - Przemys?aw Drabczyk

  1. Bartnicki Adam - tuba
26. Nowak Rafa? - puzon, perkusja
  2. Czapnik Mariusz - puzon 27. Nycz Tomasz - b?ben
  3. Englart Anna - flet
28. Nycz Zbigniew - saksofon altowy
  4. Gluza Arkadiusz - tenor 29. Pa?ka S?awomir - perkusja
  5. Kóska Mateusz - tr?bka 30. P?kala Mateusz - tr?bka
  6. Krysta Micha? - tr?bka 31. Pieczka Dariusz - tr?bka
  7. Krzy?ak Stanis?aw - saksofon tenorowy 32. Pieczka Leszek - waltornia, tr?bka
  8. Ku? Jakub - trabka 33. Pieczka Tomasz - klarnet
  9. ?a? Marzena - saksofon altowy 34. Pieczka Zenon - b?ben
10. Markiel Boles?aw - saksofon barytonowy   
35. Procner Krystian - klarnet
11. Markiel Grzegorz - klarnet    36. Pucka Robert - tuba
12. Markiel Jacek - saksofon altowy 37. Stasica Jacek - tuba
13. Markiel Kamil - tuba 38. Stasica Jerzy - puzon
14. Markiel Konrad - tenor 39. Szlosarczyk Aleksander - saksofon tenorowy
15. Markiel Marian - tenor 40. Szlosarczyk Damian - tr?bka
16. Markiel Mateusz - saksofon tenorowy 41. Szlosarczyk Przemys?aw - klarnet
17. Markiel Patrycja - flet 42. Szlosarczyk Roman - tr?bka
18. Markiel Wac?aw - klarnet 43. Szlosarczyk Wojciech - puzon
19. Mo? Bart?omiej - puzon 44. ?liwa Ryszard - puzon
20. Mo? Jan - tenor 45. Ulbrich Marcin - puzon
21. Mo? Karolina - klarnet 46. Wolf Pawe? - klarnet
22. Niemczyk Barbara - saksofon altowy 47. Wróbel Lucjan - tuba
23. Niemczyk Piotr - klarnet 48.Zdrowak Mariusz - waltornia
24. Norymberczyk Stanis?aw - tenor 49.Zgud Julia - klarnet
25. Nowak Mariusz - waltornia  

M U L T I M E D I A