Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Poniedziałek, 27 marzec    
Imieniny: Lidii, Ernesta     
Do końca roku pozostało 279 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Historia

     „Wspólno?ci? silni”- s? to pierwsze s?owa najstarszej ksi?gi protoko?ów Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi, stanowi?ce poniek?d opis powstania stra?y w roku 1894. S?owa te zawieraj? g??bok? tre?? i przes?anie aktualne przez wszystkie te lata dzia?alno?ci OSP, s? one aktualne a? po czasy dzisiejsze.

POWSTANIE STRA?Y 

      Ruch przeciwpo?arowy na terenie Starej Wsi w sposób niesformalizowany isnia? w  ?wietle przekazów ustnych oraz zapisków jeszcze przed rokiem 1894. Wydarzeniem , które zmobilizowa?o spo?eczno?? do za?o?enia stra?y by? tragiczny po?ar, jaki zaistnia? we wsi w dniu 12 lutego 1894 roku. Otó? tego dnia przy bardzo silnej wichurze wybuch? po?ar u Wincentego Nycza spod nr.33 w cz??ci górnej wsi. W krótkim czasie ogie? ogarn?? ca?e gospodarstwo pokryte s?omian? strzech? a wicher przerzuci? po?ar na dom Franciszaka Markla spod nr.37 - równie? w cz??ci górnej wsi. W akcji ga?niczej miaszka?com na pomoc przysz?y trzy stra?e ogniowe z s?siednich miejscowo?ci jednak nic z zabudowa? nie zdo?ano uratowa?. Znaj?c dzisiejszy rozk?ad budynków spod numerów 33 i 37 mo?na sobie wyobrazi?, ?e wiatr musia? nie?? p?on?ce cz??ci zabudowa? niemal nad ko?cio?em, zabudowaniami pleba?skimi oraz star? szko??. Wszystkie te jednak zabudowania cudem ocala?y i s? wizytówk? naszej miejscowo?ci po dzi? dzie?.

Po tych wydarzeniach rozpocz?to dzia??nia zwi?zane z za?o?eniem stra?y. Po zatwierdzeniu statutu przez namiestnictwo we Lwowie zwo?ano zebranie za?o?ycielskie w sali szkolnej na dzie? 3 czerwca 1894 roku. W zebraniu tym uczestniczy?o 60 osób, z których 27 zapisa?o si? jako czynnych cz?onków stra?y, a 28 jako cz?onków wspieraj?cych. Tak zawi?za?o si? Towarzystwo Ochotniczej Stra?y Ogniowej w Starej Wsi. Do „wydzia?u”, czyli zarz?du towarzystwa weszli g?ówni inicjatorzy a zarazem za?o?yciele stra?y, byli to:

  • przewodnicz?cy – Jerzy Piwocki, starosta bialski i w?a?ciciel obszaru dworskiego w Starej Wsi Górnej,
  • zast. przew. oraz „kasier” – Robert Jankowski, w?a?ciciel obszaru dworskiego w Starej Wsi Dolnej
  • naczelnik korpusu – Józef Wojciech, rolnik spod nr.35g
  • zast. nacz. korpusu – Jan Mo?, rolnik spod nr.22d
  • „kontroler” czyli cz?onek komisji rewizyjnej – Józef Zdrowak, rolnik spod nr.58g
  • „kontroler” czyli cz?onek komisji rewizyjnej – Jan Nycz, rolnik spod nr. 38d
  • cz?onek – ks. Antoni Adamus, miejscowy proboszcz
  • cz?onek – Jan Markiel, wójt górnej cz??ci wsi, nr.31g
  • cz?onek – Wincenty Mynarski, wójt dolnej cz??ci wsi, nr.68d

    Na zebraniu za?o?ycielskim uchwalono wystosowanie pisma do Zwi?zku Handlowego we Lwowie z pro?b? i pytaniem, czy mo?e on dostarczy? tutejszej stra?y sikawk? r?czn?, he?my i inny potrzebny sprz?t  na kredyt w sytuacji gdy stra? nie posiada jeszcze gotówki. Aby uzyska? pieni?dze uchwalo zaci?gni?cie niewielkiej po?yczki, urz?dzenie zabawy z „lotery? fantow?”, napisanie pro?by o „zapomog?” do Towarzystwa Wzajemnych Ubezpiecze? w Krakowie oraz do Wydzia?u Rady Powiatowej w Bia?ej. Ustalono tak?e wpisowe dla cz?onków tj. 10 ct. (centów) oraz roczn? sk??dk? w wysoko?ci 25 ct.

      Prawdopodobnie ju? pod koniec sierpnia 1894 r. sprowadzono sikawk? oraz troszk? drobniejszego sprz?tu m.in. he?my i tr?bki sygna?owe. Ustalono, ?e bluzy sprawi sobie ka?dy stra?ak indywidualnie, a toporki  zostan? wykonane przez kowala, pasy postanowiono zakupi? w Bia?ej. Tak to up?yn?? pierwszy etap budzenia si? do ?ycia stra?y którego przypiecz?towaniem by?o po?wi?cenie sikawki w dniu 21 wrze?nia 1894 roku przez ks. proboszcza Antoniego Adamusa.

DZIA?ALNO?? STRA?Y W OKRESIE DO 1918 ROKU 

      Zarz?d stra?y wybrany na zebraniu za?o?ycielskim dzia?a? przez pierwszych kilka lat w sk?adzie prawie niezmienionym. Jerzy Piwocki pe?ni? funkcj? prezesa do 1899 r., kiedy to sprzeda? swój maj?tek w Starej Wsi i j? opu?ci?. Robert Jankowski by? cz?onkiem zarz?du równie? do czasu sprzeda?y swgo maj?tku i wyjazdu tj. do 1912 roku. Ks. Antoni Adamus by? w zarz?dzie stra?y a? do swej ?mierci w roku 1903. Jego nast?pca ks. Jan G??bi?ski równie? zaanga?owa? si? w dzia?alno?? stra?y, by? cz?onkiem zarz?du, a w latach 1912-1914 prezesem stra?y.

      W pocz?tkowych latach dzia?alno?ci fundusze na dzia?alno?? stra?y gromadzono ze sk??dek cz?onkowskich, ze sk?adek zbieranych od mieszka?ców wioski, z bud?etów gmin Starej Wsi Górnej i Dolnej. Sikawk? konn? oraz reszt? sprz?tu przechowywano w dworskiej szopie w Starej Wsi Dolnej.

      Nale?y podkre?li? fakt, i? mimo bytno?ci pod zaborem austriackim, w stra?y panowa? polski duch. Komendy wydawano w j?zyku polskim, a wszystkie zachowane do dzi? ksi?gi protoko?ów s? prowadzone w j?zyku polskim. Ks. Antoni Adamus pozyska? dla stra?y pierwszy sztandar z wizerunkami ?w. Floriana orza Matki Boskiej Cz?stochowskiej. Po?wi?cenie sztandaru odby?o si? 11 lipca 1897 roku , sztandar ten niestety nie zachowa? si? do czasów dzisiejszych.

      25 wrze?nia 1897 roku „uchwalono wybudowa? szop? kryt? dachówk? na sikawk? i rekwizyta na placu poni?ej ko?cio?a, z wierzchowisk pozosta?ych od robienia gontów”na cele parafialne oraz z desek które postanowiono dokupi?. Miejsce lokalizacji stra?nicy okre?lone jako „plac pod ko?cio?em” prawdopodobnie zmieniono. Stra?nic? wybudowano pó?n? jesieni? 1898 roku na gruncie Jan Wojciecha (nr. 35g) tj. po prawej stronie drogi w kierunku Dankowic, przed szko??. By?a to prosta drewniana szopa która peni?a funkcj? remizy do 1924 r. Zebrania odbywa?y si? tak jak dotychczas w starej szkole lub Czytelni Ludowej przy Kó?ku Rolniczym. 

 

DZIA?ALNO?? STRA?Y W OKRESIE MI?DZYWOJENNYM

        Pierwsze protoko?owane zebranie po pierwszej wojnie swiatowej odby?o si? 2 lutego 1921 roku. Stra? przyst?pi?a do budowy nowej stra?nicy, która by?a kontynuowana mimo szalejacej hiperinflacji. Jej po?wi?cenie odby?o si? w 1924 roku. W tym samym roku ufundowano i po?wiecono tak?e nowy sztandar, który pozosta? na sta?e w kosciele. W 1926 roku organizacj? przemianowano na Ochotnicz? Stra? Po?arn?. Wzbogacono sprz?t stra?acki oraz rozwijano dzia?alno?? kulturaln? we wsi. Posiadane ?rodki finansowe gromadzono w kasie oszcz?dno?ci. W 1938 roku zakupiono pierwsz? motopomp?. Jej obs?uga powierzona zosta?a ówczesnemu naczelnikowi stra?y dh W?adys?awowi Pieczce. W latach trzydziestych organizowano uroczyste obchody Tygodnia Stra?ackiego. W ramach organizowanych obchodów odbywa?y sie ?wiczenia pokazowe, capstrzyki z przemarszem po wsi w towarzystwie orkiestry, poranki z pogadankami w szkole oraz zabawy taneczne.

         Stra? by?a organizatorem ?ycia kurturalnego i rozrywkowego we wsi. Organizowa?a publiczne bale i zabawy w sali domu Jana Czadra i jego syna Alfonsa oraz festyny na wolnym powietrzu. Innymi sposobami zdobywania pieni?dzy by?o "przypinanie" wst?pów na weselach, pobieranie op?at targowych od straganów pod ko?cio?em w czasie odpustu parafialnego oraz roznoszenie po wsi kalendarzy stra?ackich, kontynuowane od 1933 roku. ?rodki pieni??ne trzymano w ksi??eczce oszcz?dno?ciowej. Od 1938 stra? sk?ada?a pieni?dze w Spó?dzielczej Kasie Stefczyka.

 

LOS STRA?Y W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

          Okupant skonfiskowa? sztandar stra?y oraz cztery sztandary ko?cielne. W kwietniu 1940 roku w?adze okupacyjne rozwi?za?y polsk? stra? po?arn? w Starej Wsi. Wtedy te? nakazowo powo?ano  23 osoby do stra?y po?arnej podporz?dkowanej komendzie niemieckiej. Od tego czasu do ko?ca okupacji komenda wydawana by?a w j?zyku niemieckim. Nale?y przyzna?, ?e w czasie okupacji hitlerowskiej nie zgino? ?aden stra?ak.

 

DZIA?ALNO?? STRA?Y PO DRUGIEJ WOJNIE ?WIATOWEJ

          Stra? reaktywowa?a dzia?alno?? w 1945 roku. W tym samym roku zakupiono now? motopomp?, a w nastepnym roku ufundowano nowy sztandar i odby?o si? jego uroczyste po?wiecenie. Sztandar wykona?y Siostry Felicjanki w Krakowie. W 1949 roku stra? zorganizowa?a we wsi uroczysto?ci do?ynkowe. By?a to w Starej Wsi pierwsza du?a impreza dla ludno?ci. W tym samym roku za w?asne pieni?dze zakupiono pierwszy w historii stra?y samochód ci??arowy marki "Gaz", który przerobiono na samochód po?arniczy. Z kolei w 1960 roku stra? naby?a drugi samochód po?arniczy marki "Star 20". W 1965 roku za?o?ono w stra?y ?e?sk? dru?yn? po?arnicz?. D???c do poprawy bazy lokalowej w 1970 roku doprowadzono do wykonania dokumentacji technicznej budowy Domu Stra?aka, co zapoczatkowa?o unoszenie nowego obiektu dla stra?y. W 1976 roku odby?o sie uroczyste przekazanie do u?ytku wspania?ego dwukondygnacyjnego Wiejskiego Domu Strazaka. W 1980 roku zosta?a reaktywowana przy stra?y i pr?znie dzia?a orkiestra d?ta, której pocz?tki si?gaj? 1913 roku.

           Stra?acy uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczo-ga?niczych, w tym w 1971 roku w gaszeniu gro?nego po?aru Rafinerii Nafty w Czechowicach-Diedzicach. Ponadto kilkakrotnie stra? nios?a pomoc zagro?onym powodzi? przez wylewy Wis?y.

           Jubileusz 100-lecia jednostka obchodzi?a uroczy?cie w dniu 18 wrze?nia 1994 roku.

           Od 1993 roku w stra?nicy mie?ci sie "Uni Bar" w którym stra? prowadzi zarejestrowan? dzia?alno?c gastronomiczn? na w?asny rachunek.

           W styczniu 1995 roku stra? zosta?a w??czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego. Stra? pod??czona jest do systemu zdalnego alarmowania ze stanowiska kierowania PSP w Bielsku-Bia?ej.

           W roku 1998 zakupiono cie?ki samochód po?arniczy typu "Jelcz", który skarasowano w roku 1999 w firmie "MOTO-TRUCK" w Kielcach. Ju? siódmy w historii stra?y samochód ga?niczy po?wi?cono i oddano na podzia? bojowy 28 maja 2000 roku.

           26 maja 2002 roku po?wi?cono i przekazano na podzia? bojowy lekki samochód ga?niczy typu "Lublin".

           W roku nast?pnym 2003 zosta?y wymienione stare, juz skorodowane drzwi gara?owe na nowoczesne.

           Po?wi?cenie sztandaru Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Starej Wsi mia?o miejsce 2 wrze?nia 2007 roku. Jest to ju? pi?ty sztandar w d?ugiej historii dzia?alno?ci starowiejskiej OSP.

           30 sierpnia 2009 roku odby?y si? uroczysto?ci zwi?zane z obchodami 115 rocznicy za?o?enia OSP w Starej Wsi po??czone z po?wi?ceniem i przekazaniem na podzia? bojowy nowego samochodu ratowniczo-ga?niczego marki Mercedes ATEGO.

 

 

 

>Powrót do pocz?tku<