Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Czwartek, 1 grudzień    
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda     
Do końca roku pozostało 30 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Czad i ogie? - obud? czujno??

Co trzeci po?ar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy si? najbezpieczniej i zbyt cz?sto zapominamy o potencjalnych zagro?eniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. po?arów mieszka?,  7414 osób trafi?o do szpitala, 512 osób ponios?o ?mier? w po?arach, 50 osób zgin??o od zatrucia tlenkiem w?gla.

W 70% przyczyn? ?mierci jest zetkni?cia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek w?gla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, ?e bezpo?redni? przyczyn? ?mierci s? najcz??ciej silnie truj?ce produkty spalania i rozk?adu termicznego, ci?gle bardzo ma?o popularne jest wyposa?anie domów w czujki dy­mu.

Po?ary to zagro?enie, którego nie mo?na lekcewa?y?. Ogie? ?atwo wymyka si? si? spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagro?enie dla naszego ?ycia i zdrowia. A przecie mo?na si? przed nim ustrzec. To zale?y bardzo cz?sto od nas samych.

Niestety, to cz?owiek jest najs?abszym ogniwem i najcz?stszym sprawcom po?arów. Pami?taj! Bezpiecze?stwo Twoje i Twoich najbli?szych zale?y od Ciebie samego. Bardzo cz?sto sprawcy po?arów staj? si? jego ofiarami.

Po?ar w mieszkaniu – co robi??

Je?li zauwa?y?e? po?ar:

 • zaalarmuj osoby przebywaj?ce w mieszkaniu/domu,
 • wyjd? na klatk? schodow? i zaalarmuj s?siadów krzykiem,
 • wezwij stra? po?arn?,
 • wybierz numer alarmowy 112 lub 998, a po uzyskaniu po??czenia spokojnie i wyra?nie powiedz:

– co si? pali

– gdzie si? pali

– czy zagro?eni s? ludzie.

Nie roz??czaj si? pierwszy! Dy?urny, który odbierze Twoje zg?oszenie, zada Ci dodatkowe pytania odno?nie zg?aszanego zdarzenia. Zapyta o Twoje imi? i nazwisko, dok?adny adres lub poprosi o inne informacje, które mog? by? przydatne dla stra?aków-ratowników. Poczekaj wi?c a? to dy?urny roz??czy si? jako pierwszy, oczywi?cie pod warunkiem, ?e nie stanowi to dla Ciebie dodatkowego zagro?enia.

 Pami?taj! Zawsze s?uchaj polece? stra?aków!

Co mo?esz jeszcze zrobi?, zanim przyjedzie stra? po?arna?

 1. Wyprowad? z mieszkania dzieci i osoby niepe?nosprawne.
 2. Je?eli jest na to czas – we? ze sob? dokumenty oraz niezb?dne lekarstwa.
 3. Dbaj?c o w?asne bezpiecze?stwo – spróbuj wy??czy? dop?yw gazu i energii elektrycznej oraz usu? z zasi?gu ognia materia?y palne lub warto?ciowe rzeczy, a potem zacznij gasi? po?ar.
 4. Nie otwieraj okien.
 5. Nie dopu?? do tego, by po?ar odci?? Ci drog? ewakuacji.

Je?li sam nie jeste? w stanie ugasi? po?aru, natychmiast opu?? mieszkanie, zamykaj?c drzwi jedynie na klamk? – nie zamykaj ich na zamek.

Po?ar odci?? Ci drog? ewakuacji? Nie panikuj!

 • Id? do pokoju z oknem lub balkonem, znajduj?cego si? jak najdalej od miejsca po?aru.
 • Je?li to mo?liwe – zabierz ze sob? mokry r?cznik lub koc wykonany z naturalnych materia?ów (lnu, we?ny, bawe?ny itp.) i zamknij za sob? drzwi na klamk?.
 • Wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu.
 • Je?li temperatura i zadymienie wzrastaj?: po?ó? si? na balkonie, pod oknem, i przykryj szczelnie trudno palnym okryciem wykonanym z naturalnych materia?ów.

  Pali si? s?siednie mieszkanie?

Je?li dosz?o do po?aru w mieszkaniu obok lub na ni?szej kondygnacji, najwi?kszym zagro?eniem jest (mo?e by?) dla Ciebie toksyczny dym, dlatego:

 • je?li to mo?liwe – ostrze? zagro?one osoby i ewakuuj si? z budynku, natomiast gdy zagro?enie jest zbyt du?e, zosta? w swoim mieszkaniu i zamknij drzwi wej?ciowe jedynie na klamk?,
 • w miar? mo?liwo?ci usu? materia?y palne z balkonu, tj. rozwieszone pranie, papierowe opakowania itp.,
 • zamknij okna, przez które mo?e dosta? si? dym lub ogie? do mieszkania,
 • przygotuj zapas wody do gaszenia lub ch?odzenia przepustów instalacyjnych, ram okiennych – nape?nij wann?, wiadra, zlew w kuchni,
 • zakr?? zawór gazu, wy??cz wszystkie urz?dzenia zasilane energi? elektryczn?,
 • zabezpiecz drzwi wej?ciowe do mieszkania przed przedostawaniem si? dymu do ?rodka – w otwory i nieszczelno?ci wci?nij mokry r?cznik
 • je?eli poczujesz si? zagro?ony, wezwij pomoc przez otwarte okno lub z balkonu,

staraj si? by? jak najdalej od miejsca, w którym s? p?omienie lub dym.

Pali si? na wy?szej kondygnacji?

Zosta? w mieszkaniu, chyba ?e stra?acy ka?? Ci je opu?ci?.

Wychodz?c z mieszkania, zamknij drzwi na klucz, aby osoby, które b?d? schodzi?y zadymion? klatk? schodow?, pomy?kowo do niego nie wesz?y.

Co i jak gasi??

Pal?cy si? olej w kuchni

Dbaj?c o w?asne bezpiecze?stwo, wy??cz dop?yw gazu lub p?yt? grzejn?, a nast?pnie przykryj garnek (patelni?) pokrywk?. Do ugaszenia ognia mo?esz równie? u?y? koca ga?niczego (specjalny koc do celów ga?niczych) lub ga?nicy przeznaczonej do po?arów grupy F (do gaszenia t?uszczów i olejów w urz?dzeniach kuchennych). Nie zalewaj p?on?cego t?uszczu wod?, gdy? wtedy eksploduje, poparzy Ci?, a po?ar si? „rozleje”! Po st?umieniu ognia nie przesuwaj garnka i nie przeno? go a? do ca?kowitego ostudzenia t?uszczu.

Urz?dzenie elektryczne – je?li jest pod napi?ciem, nie wolno gasi? go wod?! Je?eli po?ar jest niewielki, mo?esz spróbowa? go ugasi?. Odetnij dop?yw pr?du poprzez wyj?cie wtyczki z kontaktu (np. drewnianym kijem od szczotki) lub od??czenie bezpieczników. Zrobi?e? to? Mo?esz ugasi? po?ar ga?nic?, kocem ga?niczym, wod? lub piaskiem.

Cz?owiek, na którym pali si? ubranie najcz??ciej b?dzie bieg?, ucieka?, wykonywa? nieskoordynowane ruchy. Przewró? go twarz? do ziemi. W ten sposób zabezpieczysz jego drogi oddechowe przed wnikni?ciem toksycznego i gor?cego dymu. P?on?c? odzie? najlepiej ugasi? kocem ga?niczym, je?eli nie masz go w zasi?gu r?ki, mo?esz u?y? swojego ubrania lub innego du?ego kawa?ka materia?u. Mo?esz te? u?y? wody. Gaszenie rozpocznij od g?owy, przesuwaj?c si? w kierunku stóp.

Ewakuuj si?, a nie tylko uciekaj!

Jak cz?sto s?yszysz w mediach, ?e w po?arze domu lub mieszkania zgin?li ludzie? Czy zastanawiasz si? cho? przez chwil?, co by?o przyczyn? ich przedwczesnej i tragicznej ?mierci? Czy zastanawiasz si?, jak Ty sam by? post?pi? w momencie powstania po?aru w Twoim domu? Bardzo cz?sto ludzie gin? w po?arach przez swoj? niewiedz?, z?e warunki techniczno-budo-wlane lub przez to, ?e nie s?uchaj? polece? stra?aków. Dlatego w?a?nie tak wa?na jest znajomo?? podstawowych zasad ewakuacji. Nie chodzi tylko o to, aby ucieka? na o?lep, lecz by ?wiadomie si? ratowa?.

Zasady dobrej ewakuacji   

 • Pami?taj, ?e w pierwszej kolejno?ci ratujemy zagro?one ?ycie ludzkie.
 • Je?li zauwa?y?e? po?ar, pierwsz? czynno?ci?, jak? powiniene? wykona?, jest zaalarmowanie osób przebywaj?cych w domu. Wyjd? na klatk? schodow? i zaalarmuj s?siadów krzykiem. Nast?pnie wezwij stra? po?arn?.
 • Wybierz najkrótsz? oznakowan? drog? ewakuacyjn? – tak, by znale?? si? poza stref? po?aru, a najlepiej poza budynkiem.
 • Z silnie zadymionych pomieszcze? wychod? w pozycji pochylonej, id? wzd?u? ?ciany, ?eby nie straci? orientacji w pomieszczeniach. Zabezpiecz drogi oddechowe, np. zmoczonym w wodzie materia?em.
 • Nie otwieraj bez potrzeby drzwi do pomieszcze? obj?tych po?arem. Nag?y dop?yw powietrza sprzyja gwa?townemu rozprzestrzenianiu si? ognia. Je?li musisz otworzy? drzwi do takiego pomieszczenia, sta? przy ?cianie obok drzwi i dopiero je otwórz.
 • Wspó?pracuj z osob?, która kieruje ewakuacj?. Wykonuj jej polecenia. Nie panikuj i staraj si? uspokoi? innych.
 • Wskazuj innym drog? ewakuacji i pomagaj osobom mniej sprawnym od Ciebie.
 • Nie korzystaj z windy (d?wigu)! Mo?esz w niej zosta? uwi?ziony. Do wyj?cia u?ywaj klatki schodowej.
 • Rozejrzyj si?! Widzisz swoich znajomych, s?siadów? A mo?e kogo? brak? Powiadom o tym kieruj?cego ewakuacj?.

  Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek po?aru
 • Nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przej?ciach mi?dzy nimi oraz wyj?ciach na dach – krata utrudni ewakuacj? podczas po?aru i wyd?u?y czas oczekiwania na pomoc stra?aków.
 • Je?eli Twoje mieszkanie musi zosta? wyposa?one w kraty: zak?adaj takie, które mo?na otworzy? od wewn?trz. Klucz przechowuj w miejscu znanym wszystkim domownikom. Pami?taj, ?e podczas po?aru wyj?cie przez krat? mo?e by? jedyn? drog? ewakuacji!
 • Dbaj o dro?no?? dróg ewakuacyjnych, nie zastawiaj sprz?tem korytarzy i doj?? do mieszka? – mo?e to utrudni? ewakuacj?, a ratownikom dost?p do miejsca po?aru.

  Czujniki w Twoim domu

Producenci prze?cigaj? si? w tworzeniu coraz lepszych i nowocze?niejszych czujników (czujek, detektorów), które maj? za zadanie ochroni? Twoje zdrowie i ?ycie. W ofercie sprzeda?y mo?esz znale?? autonomiczne czujki dymu i tlenku w?gla oraz gazu. Maj? one za zadanie jak najszybciej ostrzec o zagro?eniu w mieszkaniu lub domu.

Jak dzia?a autonomiczna czujka dymu?

Je?eli do jej wn?trza wniknie dym, natychmiast uruchomi si? g?o?ny alarm d?wi?kowy oraz alarm optyczny (zacznie miga? czerwona dioda). Urz?dzenie, mimo ?e nie zapobiegnie powstaniu po?aru, skutecznie mo?e zaalarmowa? Ciebie i Twoich najbli?szych o powsta?ym po?arze, co umo?liwi to szybkie opuszczenie zagro?onego mieszkania lub domu. Ma to istotne znaczenie zw?aszcza w porze nocnej, kiedy wszyscy ?pi?.

 Monta? czujki dymu w mieszkaniu jest bardzo prosty, a zasilana mo?e by? zarówno z sieci elektrycznej, jak i z baterii. Istotne jest miejsce, w którym zostanie zamontowana. Najlepiej ulokowa? j? w centralnej cz??ci sufitu, np. w przedpokoju. Nie zaleca si? monta?u detektorów dymu na suficie w kuchni (mog? pojawi? si? fa?szywe alarmy spowodowane obecno?ci? pary wodnej), w pobli?u okien i klimatyzatorów (zaburzaj? przep?yw powietrza), ?azience (ze wzgl?du na du?? wilgotno?? powietrza) oraz w miejscach podatnych na brud i kurz (mog? powodowa? zak?ócenia dzia?ania czujki). Pami?taj te? o niezb?dnych czynno?ciach konserwacyjnych, np. czyszczeniu czujki, wymianie baterii.

Po co Ci czujnik tlenku w?gla?

Wykrywa ona ju? minimalne, a nadal bezpieczne dla ?ycia st??enie tlenku w?gla (czadu) w powietrzu i natychmiast to sygnalizuje przez g?o?ny alarm i migocz?c? czerwon? diod?. Dzi?ki temu masz czas, by zapobiec zatruciu czadem, zwanym potocznie „cichym zabójc?”. Rozwa? zamontowanie takiej czujki w pomieszczeniu, w którym znajduje si? kominek, w sypialni ?pi?cych trudno obudzi?..., a tak?e w pobli?u podgrzewacza gazowego, tzw. junkersa. Pami?taj o konieczno?ci w?a?ciwego u?ytkowania czujki tlenku w?gla – tylko w pe?ni sprawna i odpowiednio konserwowana skutecznie ostrze?e Ci? przed „cichym zabójc?”.

Przed czym chroni czujka gazu?

Je?eli w Twoim mieszkaniu, np. w kot?owni lub ?azience, znajduje si? instalacja gazowa, zastanów si? nad zamontowaniem czujki gazu ziemnego. W przypadku rozszczelnienia si? instalacji, zasygnalizuje Ci pojawienie si? w Twoim mieszkaniu palnej mieszaniny gazów (gro??cej wybuchem).

Wszystkie opisane czujki ostrzeg? Ci? o niebezpiecze?stwie, pozwalaj?c na odpowiedni? reakcj?: ewakuacj?, powiadomienie s?u?b ratowniczych oraz ewentualnie samodzielne gaszenie po?aru lub przewietrzenie pomieszcze?.

Ga?nica – zanim przyjedzie stra? po?arna

Wyposa? swoje mieszkanie w ga?nic? – b?dziesz bezpieczniejszy!

Prawo nie nakazuje posiadania ga?nicy w mieszkaniu, ale dbaj?c o w?asne bezpiecze?stwo, warto j? mie?. W?a?ciwie u?yta, skutecznie ugasi po?ar w zarodku.

Zadbaj o to, by Twoja ga?nica zawsze by?a sprawna. Nie rzadziej ni? raz na rok zle? profesjonalistom jej przegl?d i konserwacj?. Wszystkie czynno?ci konserwacyjne musz? by? potwierdzone indywidualn? cech? aktualizacji tzw. kontrolk?.

Obiekty u?yteczno?ci publicznej, produkcyjne i magazynowe oraz inwentarskie zgodnie z przepisami prawa musz? by? wyposa?one m.in. w ga?nice.

Za wyposa?enie i rozmieszczenie ga?nic odpowiadaj? w?a?ciciele, zarz?dcy lub u?ytkownicy obiektów.

W jaki sposób dobra? i rozmie?ci? ga?nice?

Obiekt powinien by? wyposa?ony w ga?nice dostosowane do gaszenia okre?lonych grup po?arów:

 • A – po?ary materia?ów sta?ych zwykle pochodzenia organicznego,
 • B – po?ary cieczy i cia? sta?ych topi?cych si?,
 • C – po?ary gazów,
 • D – po?ary metali,
 • F – po?ary t?uszczów i oleju w urz?dzeniach kuchennych.

Do zabezpieczenia mieszkania najlepiej wybierz ga?nic? oznaczon? symbolami ABC, a do kuchni - ga?nic? oznaczon? symbolem F.

Przy ich rozmieszczaniu powinny by? spe?nione nast?puj?ce warunki:

 • ka?dy z mieszka?ców domu powinien wiedzie? gdzie jest ga?nica,
 • do ga?nicy powinien by? zapewniony swobodny dost?p.

  Jak prawid?owo u?ywa? ga?nic?

Ga?nice proszkowe X (sta?oci?nieniowe z manometrem)

 1. Zdejmij ga?nic? z wieszaka i zbli? si? do ?ród?a ognia
 2. Wyci?gnij zawleczk? zabezpieczaj?c?
 3. Skieruj dysz? w??a na ?ród?o ognia
 4. Naci?nij d?wigni? i rozpocznij gaszenie

Ga?nice proszkowe Z (zmiennoci?nieniowe bez manometru)

 1. Zdejmij ga?nic? z wieszaka i zbli? si? do ?ród?a ognia.
 2. Wyci?gnij zawleczk? zabezpieczaj?c?.
 3. Naci?nij d?wigni?, przebijaj?c nabój i zwolnij nacisk.
 4. Odczekaj 3-5 sekund.
 5. Skieruj dysz? w??a na ?ród?o ognia.
 6. Naci?nij d?wigni? i rozpocznij gaszenie.

U?ywaj ga?nicy w pozycji pionowej, zaworem do góry. Gasz?c po?ar na wolnym powietrzu, skieruj dysz? ga?nicy zgodnie z kierunkiem wiatru.

Ka?da ga?nica ma instrukcj? u?ycia. Zapoznaj si? z ni?!

?eby czad nie zaprowadzi? Ci? na drugi ?wiat…

Czad – nie zobaczysz… nie poczujesz… niewielka dawka mo?e zabi?…

Sk?d si? bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek w?gla, czyli czad, powstaje podczas procesu niepe?nego spalania materia?ów palnych, w tym paliw, który zachodzi przy niedostatku tlenu w otaczaj?cej atmosferze.

Niebezpiecze?stwo zaczadzenia wynika z faktu, ?e tlenek w?gla:

 • jest gazem niewyczuwalnym przez zmys?y cz?owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dost?p tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w czerwonych cia?kach krwi, powoduj?c przy d?ugotrwa?ym nara?eniu (w wi?kszych dawkach) ?mier? przez uduszenie.

  Co jest g?ówn? przyczyn? zaczadze??

G?ównym ?ród?em zatru? w budynkach mieszkalnych jest niesprawno?? przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe dzia?anie wspomnianych przewodów mo?e wynika? z ich nieszczelno?ci, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz cz?sto niedostosowania istniej?cego systemu wentylacji do stopnia szczelno?ci stosowanych okien i drzwi (szczególnie po wymianie okien i drzwi z starych na nowe).

Mo?e to prowadzi? do niedro?no?ci przewodów, braku ci?gu, a nawet do powstawania zjawiska ci?gu wstecznego, polegaj?cego na tym, ?e dym zamiast wydostawa? si? przewodem kominowym na zewn?trz – cofa si? do pomieszczenia.

Prawo budowlane zobowi?zuje zarz?dców oraz w?a?cicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku.

Zaprzyja?nij si? z kominiarzem, mo?e uratowa? ci ?ycie!

Jak unikn?? zaczadzenia?

 • Nie bagatelizuj nast?puj?cych objawów: duszno?ci, bólów i zawrotów g?owy, nudno?ci, wymiotów, oszo?omienia, os?abienia, przy?pieszenia czynno?ci serca i oddychania, poniewa? mog? by? sygna?em, ?e ulegasz zatruciu czadem. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz mieszkanie, w którym si? znajdujesz, wyjd? na zewn?trz, zadbaj o bezpiecze?stwo swojej rodziny, wezwij stra? po?arn? i zasi?gnij porady lekarskiej.
 • Przeprowadzaj kontrole techniczne, w tym sprawdzaj szczelno?? przewodów kominowych, systematycznie je oczyszczaj i sprawdzaj ci?g powietrza.
 • Piece i podgrzewacze wody, zw?aszcza gazowe, w których odbywa si? proces spalania, u?ytkuj zgodnie z instrukcj? producenta.
 • W przypadku wymiany okien lub drzwi na nowe, sprawd? poprawno?? dzia?ania wentylacji – by? mo?e konieczne b?dzie usuni?cie uszczelki, za?o?enie dodatkowego wywietrznika lub kratki wentylacyjnej. Nie mów, ?e b?dzie Ci „wia?o”. Od prawid?owego ci?gu zale?y Twoje ?ycie!
 • Cz?sto powy?sze czynno?ci s? niewystarczaj?ce. Zastanów si?… Otwarte lub rozszczelnione okno w czasie pracy, np. gazowego podgrzewacza wody, znacz?co poprawia ci?g powietrza, a co za tym idzie – wszystkie produkty procesu spalania zostan? wyci?gni?te na zewn?trz. Taaaak, wiem! B?dzie Ci „wia?o”…
 • Systematycznie sprawdzaj ci?g powietrza, np. poprzez przy?o?enie kartki papieru do otworu lub kratki wentylacyjnej. Kartka powinna do nich przywrze?.
 • Cz?sto wietrz pomieszczenia, w których odbywa si? proces spalania, a najlepiej – rozszczelnij troch? okna.
 • W trosce o w?asne bezpiecze?stwo rozwa? zamontowanie w domu tak?e czujek dymu i gazu. Koszt wyposa?enia mieszkania w takie czujki jest niewspó?miernie niski do korzy?ci, jakie daje ich zastosowanie. Pami?taj – czujka mo?e uratowa? Tobie i Twoim bliskim ?ycie!

  Aby choinka si? ?wieci?a, a nie pali?a

  ?wi?ta... czas przygotowa?, gor?czkowych zakupów, sprz?tania i gotowania. W ferworze walki nietrudno o niedopatrzenie i nieostro?no??. Wiem, wiem! Brakuje Ci czasu na wiele spraw, lecz pami?taj o dopilnowaniu swoich ma?ych pociech, które w zamieszaniu mog? zrobi? co? kompletnie nieprzewidywalnego. My?l za swoje dziecko! Postaraj si?, by nie mia?o ono dost?pu do gor?cych garnków. Zajmij je strojeniem choinki, robieniem ?a?cuchów z kolorowego papieru lub anio?ków z masy solnej.

  ?eby choinka nie stanowi?a zagro?enia po?arowego:
 • ustaw j? stabilnie z daleka od grza?ek, piecyków, termowentylatorów lub kominka – strumie? ciep?a emitowany przez te urz?dzenia nie mo?e by? skierowany na choink?,
 • nie ustawiaj jej blisko firan i zas?on,
 • pami?taj, ?e nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy sztuczna – obie ?atwo si? pal?.
  O?wietlenie choinki:
 • wybierz lampki ?wi?teczne opatrzone znakiem CE,
 • nie zak?adaj na choink? lampek w?asnego wyrobu,
 • nie wieszaj na choince zimnych ogni (zimne s? tylko z nazwy) ani ?wieczek – pal? si? bardzo krótko, a stanowi? du?e zagro?enie po?arowe.
  ?wieca:
 • nie ustawiaj jej blisko choinki, firan, zas?on i innych palnych lub „fruwaj?cych” rzeczy,
 • nie dopu?? do zapalenia si? ozdób ?wiecznika.
  O?wietlenie zewn?trzne:
 • kupuj lampki ?wi?teczne, które s? przeznaczone do u?ywania w warunkach zewn?trznych,
 • nie dopu??, by ??czenia kabli le?a?y w wodzie, ?niegu lub b?ocie.
  Zimne ognie:
 • teoretycznie s? bezpieczne, jednak wytwarzaj? wysok? temperatur?
 • i w sprzyjaj?cych warunkach mog? wywo?a? po?ar,
 • nie zezwalaj swoim dzieciom na zabaw? zimnymi ogniami bez nadzoru osoby doros?ej.
  A je?li choinka si? zapali?a?
 • Od??cz ozdoby (lampki, ?wiate?ka) od instalacji elektrycznej.
 • Polej choink? wod? lub u?yj ga?nicy.

  Po?ar si? rozprzestrzenia? Wezwij stra? po?arn? i ewakuuj si?!

 

Zach?camy do przegl?dni?cia za??czników zamieszczonych na dole artyku?u.?ród?o: www.straz.gov.pl