Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Mróz

Je?li w trakcie silnych mrozów zauwa?ysz kogo?, kto wygl?da na os?abionego, zainteresuj si? t? osob?. Mo?esz jej udzieli? pierwszej pomocy lub poinformowa? odpowiednie s?u?by ratownicze. Zadzwo? pod numer 112 lub 998, 999, 997.

Na wych?odzenie cia?a bardziej nara?eni s? ludzie starsi i dzieci.

W trakcie mrozów stosuj 10 poni?szych zasad, a zima b?dzie dla Ciebie bezpieczn? i przyjemn? por? roku.

  1. Ubieraj si? ciep?o. Zak?adaj kilka warstw odzie?y tak, by ?atwo by?o je zdj??, np. sweter, gdy si? spocisz w trakcie wysi?ku. Za?ó? bielizn? ochronn? np. termiczn?, ciep?? kurtk? z kapturem, czapk?, szalik, r?kawiczki. Za?ó? nie przemakalne buty.
  2. Nie wychod? na mróz g?odny. Przed wyj?ciem zjedz kaloryczny posi?ek. Mo?esz zabra? ze sob? termos z gor?c? herbat?.
  3. Nie spo?ywaj alkoholu. Jego wypicie przy?piesza kr??enie, a w konsekwencji zwi?ksza wymian? ciep?a mi?dzy organizmem a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wych?odzenia cia?a.
  4. Zabezpiecz przed mrozem skór? twarzy i r?k, smaruj?c je ochronnym kremem. Wyjmij ze skóry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.
  5. Powiedz komu? (rodzinie lub obs?udze w schronisku, pensjonacie, hotelu), dok?d idziesz. Oszacuj, jak d?ugo Ci? nie b?dzie i poinformuj o tym kogo?, kto ewentualnie zg?osi Twoje zagini?cie. Zim? chodzi si? znacznie wolniej! W dodatku ?atwiej zab??dzi? (przysypane ?niegiem ?cie?ki). Nie zapomnij odmeldowa? si? po powrocie, by unikn?? niepotrzebnych alarmów.
  6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj si? sam. W grupie jest bezpieczniej.
  7. Nie forsuj si?. Id?c w grupie w g??bokim ?niegu, nale?y zmienia? co jaki? czas osob? prowadz?c?. Torowanie drogi (przecieranie szlaku) jest bardzo m?cz?ce.
  8. Kiedy popsuje si? pogoda, a poczujesz si? zm?czony, g?odny lub zacznie Ci co? dolega?, nie wychod? na zewn?trz. Z zim? nie ma ?artów.
  9. Odmro?one palce mo?esz w?o?y? pod strumie? zimnej lub letniej wody.
  10. W przypadku du?ych odmro?e? udaj si? do lekarza. 

Opracowano w Wydziale Prewencji Spo?ecznej KG PSP na podstawie A. Dobrzy?ska, Polak m?dry przed szkod?. O po?arach i innych zagro?eniach.


Zach?camy do zapoznania si? z artyku?em.?ród?o: www.straz.gov.pl