Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Zasady bezpiecznego stosowania fajerwerków

Zbli?aj?cy si? okres sylwestrowo – noworoczny to czas wzmo?onej sprzeda?y oraz u?ywania ró?nego typu materia?ów pirotechnicznych, które mog? stwarza? zagro?enie dla zdrowia i ?ycia osób, a tak?e mog? by? przyczyn? powstania po?arów. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami istnieje ca?kowity zakaz sprzeda?y materia?ów pirotechnicznych dzieciom i m?odzie?y do lat 18.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie s? nieod??cznymi elementami sylwestrowej zabawy. Powinny by? kupowane po g??bokim przemy?leniu.

Przed zakupem materia?ów pirotechnicznych, nale?y sprawdzi? czy:
– obudowa nie posiada ?adnych wad mechanicznych-p?kni?cia, przerwania, wgniecenia czy wybrzuszenia,
– elementy sk?adowe s? dobrze ze sob? po??czone i nie przesuwaj? si?,
– wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na pod?o?u lub wkopania w ziemi? jest wyposa?ony w oprzyrz?dowanie, pozwalaj?ce na w?a?ciwe ustawienie w sposób wykluczaj?cy przewrócenie lub przechylenie si? w trakcie dzia?ania,
– petarda przeznaczona do trzymania w d?oni posiada uchwyt zapewniaj?cy bezpieczne utrzymanie podczas palenia,
– do??czona jest instrukcja obs?ugi, zawieraj?ca co najmniej: informacj? dotycz?c? sposobu odpalenia oraz ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa podczas u?ytkowania.
U?ywanie niezgodnie z instrukcj? mog? by? przyczyn? k?opotów, a w wielu wypadkach stanowi? zagro?enie dla bezpiecze?stwa ?ycia i zdrowia.

Pami?tajmy:
– sprzeda? niepe?noletnim fajerwerków lub petard jest przest?pstwem i ka?dy, kto dopuszcza si? takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2,
– fajerwerki ?wi?teczne mog? odpala? tylko osoby pe?noletnie,
– pod ?adnym pozorem fajerwerków nie powinny odpala? dzieci. Dzieci musz? by? pod sta?? opiek? osób doros?ych,
– kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy si? do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Podczas u?ywania wyrobów pirotechnicznych nale?y pami?ta? ?e:
– wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpala? wy??cznie pod nadzorem doros?ych,
– wybuchaj?ca nagle petarda nie tylko mo?e spowodowa? oparzenia r?k i twarzy, ale tak?e powa?niejsze uszkodzenia cia?a np. utrat? wzroku, palców lub ca?ej r?ki,
– w pomieszczeniach zamkni?tych oraz w pobli?u obiektów mog?cych by? nara?onych na po?ar nie wolno u?ywa? wyrobów pirotechnicznych,
– w stanie nietrze?wym oraz w okoliczno?ciach mog?cych narazi? innych na niebezpiecze?stwo nie odpalajmy petard,
– je?li po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu oka?e si?, ?e nie eksplodowa?, nie podchod?my, aby sprawdzi?, co si? sta?o,
– petardy nale?y u?ywa? tylko i wy??cznie zgodnie z instrukcj? zamieszczon? na opakowaniu,
– przed kupnem nale?y sprawdzi? na opakowaniu znajduje si? instrukcja w j?zyku polskim. edynie post?powanie zgodne z instrukcj? gwarantuje bezpiecze?stwo podczas odpalania petard.

Ograniczenia w u?ywaniu fajerwerków wprowadzaj? zarówno przepisy kodeksu wykrocze?, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwa? rad gmin czy zarz?dzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegaj?cy na zak?ócaniu ciszy, spokoju i porz?dku publicznego. Przepis ten nie zawiera ogranicze? czasowych – obowi?zuje nieprzerwanie ca?y rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podj?cia interwencji przez policjanta, wymagane jest zg?oszenie osoby, której przeszkadza ha?as. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do s?du – grzywn? do 5 tys. z?.

Przepisy prawa lokalnego w formie zarz?dzenia wojewody lub uchwa?y rady gminy wskazuj? ramy czasowe, w których dopuszcza si? u?ywanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.

Ustawa z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia?ami wybuchowymi, broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi:
– art.31 § 2 wyroby pirotechniczne mog? by? sprzedawane wy??cznie osobom pe?noletnim, po okazaniu dokumenty to?samo?ci,
– art. 37 kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wy??czone spod koncesji… osobom niepe?noletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2.

Pami?tajmy o zachowaniu bezpiecze?stwa przy odpalaniu fajerwerków, a przede wszystkim o rozs?dku i rozwadze. Nigdy nie odpalajmy petard, trzymaj?c je w r?kach.?ród?o: www.straz.legnica.eu