Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Planuj?c wypoczynek nad wod?, zapoznaj si? z poni?szymi radami i wskazówkami, które pozwol? Ci unikn?? niepotrzebnej tragedii oraz sp?dzi? bezpiecznie wakacje i czas wolny.

Rady dla wypoczywaj?cych nad wod?

 1. -Najbezpieczniejsza jest k?piel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, b?d?cych pod nadzorem ratowników WOPR lub funkcjonariuszy Policji Wodnej.
 2. -Nie korzystaj z k?pieli w gliniankach, stawach, na ?wirowiskach – mog? by? bardzo zanieczyszczone, zaro?ni?te i g??bokie; w razie zagro?enia nikt Ci? nie us?yszy.
 3. -Bardzo lekkomy?lne jest p?ywanie w miejscach, gdzie k?piel jest zakazana. Informuj? o tym znaki i tablice. Nie -wolno te? p?ywa? na odcinkach szlaków ?eglugowych oraz w pobli?u urz?dze? i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.)
 4. -Przestrzegaj regulaminu k?pieliska, na którym wypoczywasz.
 5. -Dobrze jest zna? oznaczenia obowi?zuj?ce na k?pielisku: bia?a flaga – k?piel dozwolona, czerwona flaga – k?piel zabroniona, brak flagi – nie ma dy?uru ratowników.
 6. -Je?li Twoje dzieci s? w wodzie, miej nad nimi ci?g?y nadzór (na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet wtedy, gdy umiej? p?ywa?. Jedno zach?y?ni?cie mo?e si? sko?czy? utoni?ciem.
 7. -Obecno?? ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowi?zku pilnowania dziecka. Odpowiedzialno?? za swoje dzieci zawsze ponosz? rodzice.
 8. -Nie p?ywaj w wodzie o temperaturze poni?ej 14 stopni Celsjusza, najlepsza temperatura to 22-25 stopni.
 9. -Nie p?ywaj w czasie burzy, mg?y, gdy wieje porywisty wiatr.
 10. -Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpo?rednim kontakcie ze s?o?cem. Przed wej?ciem do wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo ochlap klatk? piersiow?, szyj? i nogi – unikniesz wtedy wstrz?su termicznego, skurczu lub omdlenia.
 11. -Nie przebywaj te? za d?ugo w wodzie, gdy? grozi to wych?odzeniem organizmu. Po wyj?ciu z wody trzeba si? osuszy? i przebra? w suche ubranie.
 12. -Nie p?ywaj w miejscach, gdzie jest du?o wodorostów lub wiesz, ?e wyst?puj? zawirowania i zimne pr?dy. P?ywaj w miejscach dobrze Ci znanych.
 13. -Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest g??boko?? wody i jak ukszta?towane jest dno. Mo?e si? to sko?czy? ?mierci? lub kalectwem! Absolutnie zabronione s? w takich miejscach skoki na tzw. g?ówk?. Pami?taj te?, ?eby nie popycha? innych k?pi?cych si? i wypoczywaj?cych.
 14. -Nigdy nie p?ywaj po spo?yciu alkoholu.
 15. -Nie p?ywaj na czczo lub bezpo?rednio po posi?ku.
 16. -Pami?taj, ?e materac dmuchany nie s?u?y do wyp?ywania na g??bok? wod?, daleko od brzegu, podobnie jak inne gumowe zabawki (np. ko?o, r?kawki, pontony).
 17. -P?ywanie po zapadni?ciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.
 18. -Korzystaj jedynie z pewnego i sprawnego sprz?tu p?ywaj?cego.
 19. -Na brzegu, szczególnie w s?o?cu, no? nakrycie g?owy, smaruj si? filtrami ochronnymi. Najlepiej opalaj si? w ruchu, np. graj?c w pi?k?.
 20. -Je?eli jeste? ?wiadkiem udzielania pomocy cz?owiekowi wyci?gni?temu z wody - nie przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich dzia?a?, nie traktuj tej sytuacji instrukta?owo. Tu toczy si? walka o ?ycie ludzkie.
 21. -Bawi?c si? w wodzie, nie zak?ócaj wypoczynku innym. Zadbaj o czyste k?pielisko - nie wrzucaj do wody ?adnych ?mieci, butelek, papierków, opakowa?.
 22. -Nie krzycz nad wod?, nie rób niepotrzebnego ha?asu, nie wzywaj pomocy dla ?artu. Je?li widzisz, ?e kto? w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unie? obie r?ce, krzy?uj i rozk?adaj je nad g?ow?.
 23. -Podczas p?ywania kajakiem, ?ódk? czy ?aglówk?, pami?taj zawsze o za?o?eniu dziecku kamizelki ratunkowej z ko?nierzem, która musi by? dopasowana do jego wagi i wzrostu oraz koniecznie zapi?ta.
 24. -Dobrze jest wpisa? do telefonu numer ratunkowy nad wod? - 601 100 100. W razie wypadku zadzwo?, podaj?c miejsce zdarzenia, opisuj?c sytuacj?, stan osób poszkodowanych i ich liczb?. Koniecznie podaj swoje nazwisko.
 25. -Nigdy nie przerywaj pierwszy rozmowy z dy?urnym!

 sprawd? gdzie mo?na bezpiecznie wypoczywa? nad wod? serwis k?pieliskowy?ród?o: www.straz.gov.pl