Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

Upa? to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ci?gu dnia, najwy?sza temperatura wyst?puje pomi?dzy godzin? 15 a 18, a nie jak si? powszechnie s?dzi - w po?udnie, za? najwi?ksze promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

Ochrona podczas upa?ów

 • dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzi? z domu, a je?eli jest to niezb?dne, to koniecznie z nakryciem g?owy;
 • nale?y nawadnia? organizm – pi? du?o wody, najlepiej niegazowanej;
 • pod ?adnym pozorem nie wolno zostawia? dzieci i zwierz?t w zaparkowanym poje?dzie. Temperatura w nagrzanym samochodzie mo?e dochodzi? do 50-60 °C;
 • nale?y ograniczy? opalanie, poniewa? zbyt d?ugie przebywanie na s?o?cu jest szkodliwe dla organizmu, który ?atwo mo?e ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Nale?y przebywa? na s?o?cu nie d?u?ej ni? maksymalnie 2 godz. stosuj?c przy tym kremy ochronne;
 • w ci?gu dnia nale?y zamyka? w domu okna i ?aluzje, by ograniczy? nap?yw gor?cego powietrza do pomieszcze? (szczególnie po stronie nas?onecznionej). Okna nale?y otwiera? noc?, kiedy temperatura jest ni?sza – je?eli oczywi?cie warunki bezpiecze?stwa na to pozwalaj?;
 • nale?y unika? forsownego wysi?ku fizycznego w najgor?tszej porze dnia. Wysi?ek fizyczny, jak np. bieganie mo?e doprowadzi? do odwodnienia, skurczów mi??ni spowodowanych odwodnieniem i utrat? minera?ów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego;
 • nale?y nosi? lekk? i przewiewn? odzie? z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomo?e to w?a?ciw? termoregulacj? organizmu;
 • nale?ny unika? picia kawy oraz napojów zawieraj?cych du?e ilo?ci cukru – sprzyjaj? one odwodnieniu organizmu;
 • osoby przyjmuj?ce leki, powinny by? w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzi? jaki wp?yw maj? one na termoregulacj? i równowag? wodno-elektrolitow?;
 • je?li odczuwamy zawroty g?owy, os?abienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból g?owy, nale?y skontaktowa? si? z dyspozytorem medycznym, dzwoni?c pod numer alarmowy. Je?li to mo?liwe nale?y przenie?? si? w ch?odne miejsce;
 • nale?ny unika? skrajnych temperatur – osoby, które pracuj? w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzi? na zewn?trz, gdzie panuje upa? – mo?e to spowodowa? szok termiczny, zw?aszcza u starszych i bardzo m?odych ludzi;
 • b?d?c nad wod? nale?y pami?ta?, ?e nie wolno gwa?townie wchodzi? do niej bezpo?rednio po opalaniu – zanim zaczniemy p?ywa?, nale?y op?uka? cia?o wod?, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli si? w niej zanurzy?;
 • b?d?c w podró?y, nale?y cz??ciej robi? przerwy i odpoczywa? w zacienionych miejscach, by z?agodzi? negatywny wp?yw wysokich temperatur na koncentracj?;
 • w upalne dni nale?y przygotowywa? lekkie posi?ki, bazuj?ce na owocach i warzywach, które dostarczaj? organizmowi niezb?dnych sk?adników mineralnych i witamin, a unika? t?ustych, sma?onych i wysokokalorycznych da?, które dodatkowo obci??aj? i tak zm?czony upa?em organizm;
 • nale?y unika? spo?ywania alkoholu, poniewa? sprzyja to odwodnieniu organizmu.

Aktualne ostrze?enia pogodowe przekazywane przez IMGW znajdziesz tutaj
Komunikaty ?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego tutaj

Tekst: opracowano na podstawie komunikatu IMGW oraz poradnika Rz?dowego Centrum Bezpiecze?stwa

Poradnik Rz?dowego Centrum Bezbiecze?stwa „Jak przygotowa? si? na upa?” Jak przygotowa? si? na upa? - poradnik?ród?o: www.straz.gov.pl