Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Wtorek, 27 wrze¶ień    
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny     
Do końca roku pozostało 95 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Wydarzenia w roku 2015

 • Pompowanie wody

05.02.2015r. godz. 10:05 - Stara Wie?, ul. Lipowa - pompowanie wody z zalanej piwnicy.

 • Walne Zebranie Sprawozdawcze

22.02.2015r. o godz. 12:00 w naszej jednostce odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przedstawiono poszczególne sprawozdania po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej jednog?o?nie zosta?o udzielone Zarz?dowi OSP absolutorium za rok 2014. Zosta? przedstawiony plan dzia?alno?ci na bie??cy rok. G?os zabrali zaproszeni go?cie po czym podj?to uchwa?y. Zebranie swoim wyst?pem u?wietni?a Orkiestra D?ta dzia?aj?ca przy OSP.

 • Po?egnanie i przekazanie samochodu

28.02.2015r. - nasza jednostka odsprzeda?a s?u??cy u nas samochód bojowy marki Daewoo LUBLIN 3 do Jednostki Ochotniczej Stra?y Po?arnej Nowy Dwór Bratia?ski w gminie Nowe Miasto Lubawskie, po?o?onej w województwie warmi?sko-mazurskim.

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej - etap ?rodowiskowy

10.03.2015 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi przeprowadzono Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz Konkurs Plastyczny o tematyce po?arniczej. Do etapu gminnego zakwalifikowali si? uczniowie:
Turniej Wiedzy Po?arniczej - Katarzyna Markiel
Konkurs Plastyczny - Dominika Zgud (kl. I-III), Beata Kubica (kl. IV-VI)

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej - etap gminny

14.03.2015r. w remizie OSP Dankowice odby? si? Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz turniej plastyczny o tematyce po?arniczej. Uczestnicy z naszej miejscowo?ci zaj?li nast?puj?ce miejsca:
Turniej Wiedzy Po?arniczej: Katarzyna Markiel - 4 miejsce.
Konkurs Plastyczny: kl. I-III - Dominika Zgud - 4 miejsce, kl. IV-VI - Beata Kubica - 1 miejsce.

 • Po?ar pustostanu

22.03.2015r. godz. 5:53 - Pisarzowice, ul. Szkolna - po?ar pustostanu. W akcji bra?y udzia? jednostki OSP Pisarzowice, Hecznarowice, Wilamowice, Stara Wie? oraz 4 zast?py PSP Bielsko-Bia?a. Dzia?ania zako?czono o godz. 6:50.

 • Neutralizacja plamy oleju

03.04.2015, godz. 10:58 - Dankowice, ul. ?w. Wojciecha - neutralizacja plamy oleju na jezdni.
W dzia?aniach trwaj?cych do godz. 11:30 bra?y udzia? jednostki OSP Dankowice (GLBA)
oraz OSP Stara Wie? (SLRt).

 • Pielgrzymka na Jasn? Gór?

26.04.2015 mia?a miejsce VII Ogólnopolska Pielgrzymka Stra?aków na Jasn? Gór?. W tegorocznej pielgrzymce wzi??o udzia? ok 100 tys. stra?aków oraz 150 orkiestr d?tych i 40 zespo?ów regionalnych. W pielgrzymce wzi?li udzia? równie? stra?acy z naszej jednostki.

 • ?wiczenia w Dankowicach

30.04.2015r. o godz. 17:00 w Dankowicach odby?y sie pierwsze w tym roku ?wiczenia bojowe jednostek OSP z terenu gminy Wilamowice. W ?wiczeniach go?cinnie wzi??y udzia? jednostki OSP Kaniów i Bestwinka.

 • Powiatowe obchody Dnia Stra?aka

15.05.2015 roku w Komendzie Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Bielsku-Bia?ej odby?y si? uroczysto?ci z okazji Dnia Stra?aka. W trakcie uroczysto?ci wr?czono medale i odznaczenia wyró?niaj?cym si? w s?u?bie stra?akom oraz osobom wspieraj?cym dzia?ania stra?y po?arnej w mie?cie Bielsko-Bia?a i powiecie bielskim. Na uroczysto?ci medalem „Zsa?u?ony dla ochotniczego po?arnictwa powiatu bielskiego" zosta? odznaczony cz?onek naszej jednostki dh Adam Sk?czek.

 • Dzie? Stra?aka w OSP

16.05.2015r.  w naszej jednostce mia?y miejsce obchody Dnia Stra?aka. Rozpocz??y si? "pobudk?" o godz. 6:00, a o godz. 17:00 zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta, po której delegacja stra?aków uda?a si? na cmentarz z?o?y? wi?zank? kwiatów. Nast?pnie wraz z orkiestr? d?t? przemaszerowano do remizy. Na uroczysto?ci odznaczeni zostali druhowie: Damian Markiel i Rafa? Janik - Br?zowym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa oraz Mateusz S?owik i Konrad Zelek - Odznak? Stra?ak Wzorowy. Po cz??ci oficjalnej mia?a miejsce uroczysta kolacja a po niej zabawa taneczna.

 • II Manewry Ratownicze OSP

30 maja 2015 roku w Hecznarowicach odby?y si? II Manewry Ratownicze. W zmaganiach wzi??o udzia? 19 jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych. Ka?da z dru?yn zmaga?a si? z zadaniami (5 sprawno?ciowych oraz 5 zada? z zakresu ratownictwa medycznego).
Klasyfikacja ko?cowa:

1 OSP Wieprz
2 OSP Wilamowice
3 OSP Pisarzowice
4 OSP Brzeszcze
5 OSP Por?bka
6 OSP Bystra
7 OSP Lachowice
8 OSP ?wi?toszówka
9 OSP Stara Wie?
10 OSP Kobiernice
11 OSP Sucha Beskidzka Miasto
12 OSP Kurów
13 OSP Dankowice
14 OSP Ha?cnów
15 OSP Zabrzeg
16 OSP Bestwina
17 OSP Mi?dzybrodzie Bialskie
18 OSP Mników

Jednostka OSP Hecznarowice z racji gospodarza startowa?a w Manewrach poza klasyfikacj?- ich zdobyte punkty uplasowa?y by jednostk? na 7 miejscu.

 • X Piknik Rodzinny w Dankowicach

31.05.2015 zast?p SLRt z naszej jednostki wspólnie z zast?pem z OSP Dankowice bra? udzia? w pokazach na X Pikniku Rodzinnym w Dankowicach.

 • ?wiczenia w Pisarzowicach

01.06.2015r. w Pisarzowicach odby?y si? kolejne w tym roku ?wiczenia dla jednostek OSP z teren Gminy Wilamowice, w których równie? uczestniczy?a jednostka OSP Rybarzowice, PSP Bielsko-Bia?a oraz Pogotowie Ratunkowe. G?ównym za?o?eniem ?wicze? by?a ewakuacja wszystkich uczniów i pracowników z budynku szko?y oraz udzielenie niezb?dnej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Po przeprowadzeniu ewakuacji, ka?dy z zespo?ów bior?cych udzia? w ?wiczeniach zosta? przydzielony do jednego zadania o tematyce medycznej.

 • Dzie? otwarty w OSP

W dniu 10.06.2015 nasz? jednostk? odwiedzi?y dzieci i m?odzie? ze Szko?y Podstawowej w Starej Wsi. Podczas wizyty zosta?y zaprezentowane nasze wozy bojowe oraz sprz?t znajduj?cy sie na nich. Opowiedziano pokrótce do czego s?u?y przedstawiony sprz?t.

 • Neutralizacja plamy oleju

03.07.2015, godz. 17:04 - Stara Wie?, ul. Stawowa - neutralizacja plamy oleju na jezdni. W dzia?aniach bra?y udzia? zast?p OSP Stara Wie? (SLRt).

 • Festyn stra?acki

"Powitanie Lata" - pod takim tytu?em 4 lipca na terenie muszli koncertowej w Starej Wsi odby? si? festyn stra?acki zorganizowany przez nasz? jednostk? OSP.  W ramach festynu zorganizowano wiele atrakcji, m. in. pokaz ratownictwa technicznego, dmuchane zamki dla dzieci, wyst?py zespo?ów.

 • Nawa?nica nad Podbeskidziem

W dniu 08.07.2015 ok. godz. 5 rano, przez nasz? miejscowo?? przesz?a nawa?nica, w skutek której powalonych zosta?o wiele drzew, zerwanych linii energetycznych oraz uszkodzonych pokry? dachowych. Nasza jednostka w dniach 08.07-11.07.2015 odnotowa?a 30 zdarze?.

 • Neutralizacja plamy oleju

20.07.2015, godz. 21:09 - Stara Wie?, ul. M?y?ska - neutralizacja plamy oleju na jezdni. W dzia?aniach bra? udzia? zast?p OSP Stara Wie? (SLRt).

 • Po?ar trawy

23.07.2015r. godz. 19:46 - Stara Wie?, ul. Spo?eczna - po?ar trawy. (GBA, SLRt OSP Stara Wie?)

 • Miejscowe zagro?enie

28.07.2015r. godz. 20:28 - Stara Wie?, ul. Starowiejskich - miejscowe zagro?enie (kot na drzewie). (GBA)

 • Inspekcja gotowo?ci bojowej

30.07.2015r. godz. 15:50 - KM PSP w Bielsku-Bia?ej przeprowadzi?a w naszej jednostce inspekcj? gotowo?ci bojowej. Kontrola obejmowa?a czas gotowo?ci do wyjazdu, umundurowanie bojowe stra?aków, sprawno?? i utrzymanie sprz?tu, dokumentacj? wyszkolenia po?arniczego oraz bada? lekarskich. Dodatkowo zast?p GBA mia? do wykonania zadanie taktyczne. Jednostka oceniona zosta?a na ocen? bardzo dobr?.

 • Po?ar w budynku mieszkalnym

01.08.2015r godz 15:35 - Wilamowice, ul.Osiedlowa - po?ar kuchni w budynku mieszkalnym. W akcji bra?y udzia? 2 zast?py OSP Wilamowice,1 zast?p OSP Stara Wie?,2 zast?py PSP Bielsko-Bia?a.

 • Kolizja drogowa

12.08.2015r. godz. 12:34 - Stara Wie?, ul. Krakowska - kolizja drogowa. W dzia?aniach trwaj?cych do godz. 13:45 bra? udzia? jeden zast?p OSP Stara Wie?(SLRt), Pogotowie Ratunkowe, Policja oraz Pomoc Drogowa.

 • Gminne Zawody Sportowo - Po?arnicze

12.09.2015 na Stadionie Sportowym Sokó? Hecznarowice odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy Wilamowice w grupie A seniorów, w grupie C kobiet, grupie MDP dziewcz?t i ch?opców. Klasyfikacja zawodów przedstawia si? nast?puj?co:

GRUPA "A"SENIORZY

1) OSP Hecznarowice 106,5 (szt.59,7; ?w.boj.46,8)
2) OSP Stara Wie? 111,8 (szt.67,6; ?w.boj.44,2)
3) OSP Pisarzowice 130,1 (szt.66,5; ?w.boj.63,6)
4) OSP Wilamowice 159,7 (szt.73,6; ?w.boj. 86,1)
5) OSP Dankowice 167,8 (szt.73,3; ?w.boj. 94,5)

GRUPA "C" KOBIETY

1) OSP Hecznarowice 119,1 (szt.66,7; ?w.boj.49,5)
2) OSP Pisarzowice 128,0 (szt.73,5: 54,5)

GRUPA MDP dziewcz?t

1) OSP Wilamowice

GRUPA MDP ch?opców

1) OSP Stara Wie? 1012,0 pkt
2) OSP Dankowice 980,0 pkt
3) OSP Hecznarowice 939,5 pkt

I Wicewojewoda ?l?ski Miros?aw Szemla ufundowa? puchar za najlepszy czas w ?wiczeniu bojowym
- puchar otrzyma?a dru?yna seniorów OSP Stara Wie?. Na zawodach rywalizowano równie? w ?wiczeniu musztry, gdzie dru?na MDP ch?opców z naszej OSP zdoby?a pierwsze miejsce.

 • Miejscowe zagro?enie

21.09.2015r. godz. 19:00 - 19:45 - usuni?cie gniazda os z budynku Szko?y Podstawowej w Starej Wsi.

 • Miejscowe zagro?enie

21.09.2015r. godz. 17:50 - 18:35 - usuni?cie gniazda os z budynku Szko?y Podstawowej w Starej Wsi.

 • Kontrola sprz?tu oraz dokumentacji

19.10.2015r. KM PSP w Bielsku Bia?ej przeprowadzi?a w naszej jednostce przegl?d sprz?tu silnikowego, prowadzon? dokumentacj? cz??ci operacyjnej, wyszkolenie stra?aków oraz wyposa?enie jednostki. Komisja prowadz?ca przegl?d wystawi?a ocen?: bardzo dobry.

 • ?wiczenia w Starej Wsi

W dniu 22.10.2015 r. na terenie naszej miejscowo?ci zorganizowane zosta?y gminne ?wiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP. G?ównym za?o?eniem ?wicze? by?a próbna ewakuacja Szko?y Podstawowej w Starej Wsi. Na miejscu stra?acy poza ewakuacj? uczniów i personelu musieli sobie poradzi? z po?arem kot?owni, w której natrafili na poszkodowanego - nieprzytomnego. W tym czasie nast?pna jednostka mia?a za zadanie ewakuacj? nauczyciela z pierwszego pi?tra po drabinie.

Kolejnym niezapowiedzianym za?o?eniem ?wicze? by? wypadek samochodowy, na który najecha?y dwie jednostki udaj?ce si? do szko?y. Tu stra?acy mieli mo?liwo?? prze?wiczenia nast?puj?cych elementów: rozpoznanie i ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ugaszenie po?aru, ewakuacji poszkodowanych przy wykorzystaniu hydrauliki i udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ?wiczeniach udzia? wzi??y jednostki z Gminy Wilamowice (za?o?enie szko?a: OSP Stara Wie?, OSP Dankowice, OSP Wilamowice, za?o?enie wypadek: OSP Hecznarowice, OSP Pisarzowice) a wszystko to pod nadzorem stra?aków z JRG 2 PSP w Bielsku-Bia?ej.

 • ?wiczenia w Wilamowicach

07.11.2015r. godz. 11:00 - ?wiczenia gminne zorganizowane przez OSP Wilamowice. Za?o?eniem by? po?ar wie?y ko?cio?a, ewakuacja osób poszkodowanych oraz udzielenie im pomocy medycznej. By?y to ostatnie w tym roku ?wiczenie dla jednostek OSP Gminy Wilamowice.

 • Wypadek samochodowy

07.11.2015r. godz. 14:10 - Zasole Biela?skie ul. Pi?kna - wypadek samochodowy. Do dzia?a? zadysponowano: OSP Wilamowice (GCBA, GLBA), OSP Stara Wie? (SLRt) - wykonanie dost?pu do poszkodowanego, OSP Kobiernice (SLRt), JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (GBA, GLBARt), 2 zespo?y pogotowia ratunkowego oraz policj?.

 • Po?ar wiaty gospodarczej

04.12.2015r. godz. 17:12 - Stara Wie?, ul. Rybacka - po?ar wiaty gospodarczej. Zadysponowane si?y i ?rodki: OSP Stara Wie? (GBA), OSP Hecznarowice (GBA), OSP Wilamowice (GCBA), OSP Dankowice (GBA), JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (GBA, GLBARt). Dzia?ania zako?czono o godz. 18:00

 • Po?ar sadzy w kominie

14.12.2015r. godz. 21:58 - po?ar sadzy w kominie ko?cio?a w Wilamowicach, na miejsce zadysponowano 4 zast?py z JRG 2 PSP w Bielsku-Bia?ej oraz zast?py OSP Wilamowice, Hecznarowice i Stara Wie?. Dzia?ania zako?czono po godz. 3:00.

 • Wypadek samochodowy

28.12.2015r. godz. 15:29 - Dankowice, ul. O?wi?cimska - zderzenie czo?owe dwóch samochodów osobowych. W akcji bra?y udzia? zast?py: OSP Dankowice (GBA), OSP Stara Wie? (SLRt), JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a (GBA, GLBARt), 2 zespo?y Pogotowia Ratunkowego, Policja, Pomoc Drogowa.

 

> Powrót do pocz?tku <

>> Wybór roku <<