Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Wtorek, 27 wrze¶ień    
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny     
Do końca roku pozostało 95 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Wydarzenia w roku 2014

 • ?wiczenia Ratownictwa Medycznego

11.01.2014 na terenie Pisarzowic odby?y si? ?wiczenia Ratownictwa Medycznego dla OSP z Gminy Wilamowice. W ?wiczeniach bra?o udzia? 5 zespo?ów. Ka?da z dru?yn musia?a zmierzy? si? z trzema zadaniami, zaprezentowa? swoja wiedze i umiej?tno?ci z zakresu udzielania pomocy oraz zarz?dzania zespo?em. Zadania mia?y ro?ny poziom trudno?ci, m.in. udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, pomoc m??czy?nie zatrutemu tlenkiem w?gla oraz wsparcie dla rodziny, udzielenie pomocy m??czy?nie po upadku z wysoko?ci, z cia?em obcym wbitym w klatk? piersiowa . Wszystkie zespo?y dobrze poradzi?y sobie z za?o?eniami jakie przygotowali organizatorzy.

 • Pompowanie wody

04.02.2014r. godz. 16:26 - Stara Wie?, ul. Spo?eczna - pompowanie wody z zanieczyszczonej studni.

 • Walne Zebranie Sprawozdawcze

23.02.2014r. w naszej jednostce odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na zebraniu podsumowano rok 2013 po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieli?o Zarz?dowi absolutorium za miniony rok. Przyj??o plan pracy na obecny rok 2014. Podczas zebrania zatwierdzono zmiany w Zarz?dzie OSP; naczelnikiem zosta? dh Rafa? Zar?bski a jego zast?pc? dh Arkadiusz Nycz, do Zarz?du wst?pi? równie? dh Mateusz S?owik.

 • Szkolny Turniej Wiedzy Po?arniczej

12.03.2014 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi przeprowadzono Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz Konkurs Plastyczny o tematyce po?arniczej. Do etapu gminnego zakwalifikowali si? uczniowie:

Turniej Wiedzy Po?arniczej - Adam Presak
Konkurs Plastyczny - Dominika Zgud (kl. I-III), Beata Kubica (kl. IV-VI)

 • Po?ar poddasza

20.03.2014r. godz. 17:48 - MSK w Bielsku-Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? to po?aru poddasza budynku mieszkalnego w Dankowicach przy ul. Le?nej. W dzia?aniach bra?y udzia? po 2 zast?py z jednostek OSP Dankowice, Stara Wie?, Wilamowice, 4 zast?py PSP JRG nr 2 z Bielska-Bia?ej oraz Pogotowie Ratunkowe.

 • Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej

22.03.2014r. w remizie OSP Wilamowice odby? si? Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz turniej plastyczny o tematyce po?arniczej. Uczestnicy z naszej miejscowo?ci zaj?li nast?puj?ce miejsca:
Turniej Wiedzy Po?arniczej: Adam Presak - 2 miejsce.
Konkurs Plastyczny: kl. I-III - Dominika Zgud - 3 miejsce, kl. IV-VI - Beata Kubica - 3 miejsce.

 • Po?ar ?ció?ki le?nej

20.03.2014r. godz. 21:24 - Wilamowice, ul. Graniczna - po?ar ?ció?ki lesnej. W akcji bra?y udzia?: po 2 zast?py OSP Wilamowice, Stara Wie?, 1 zast?p OSP Dankowice, 1 zast?p OSP Jawiszowice.

 • ?wiczenia w Dankowicach

16.04.2014 o godz. 10:00 odby?y si? ?wiczenia bojowe dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Wilamowice. Za?o?eniem by?a ewakuacja szko?y, przeszukanie budynku przez ratowników, ewakuacja poszkodowanych osób i udzielenie im pierwszej pomocy.

 • Plama oleju

27.04.2014, godz. 19:05 - neutralizacja plamy oleju na d?ugo?ci oko?o 2,5 km, rozci?gaj?cej si? od ul. Sobieskiego
w K?tach po ul. Krakowsk? w Hecznarowicach. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki OSP Hecznarowice, Wilamowice, K?ty, Stara Wie?, Pisarzowice.

 • Plama oleju

01.05.2014, godz. 21:34 - neutralizacja plamy oleju ci?gn?cej si? od ronda w Wilamowicach, poprzez ulice Starowiejskich i Pielgrzymów w Starej Wsi. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki OSP Stara Wie?, Wilamowice.

 • Po?ar stodo?y

03.05.2014, godz. 02:06 - po?ar stodo?y przy ul. Ogrodowej w Wilamowicach. W akcji bra?y udzia?: wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wilamowice, 3 zast?py PSP JRG 2 Bielsko-Bia?a oraz Policja.

 • Manewry w Hecznarowicach

10.05.2014r. o godz. 8:00 w Hecznarowicach rozpocz??y si? manewry Ochotniczych Stra?y Po?arnych, w których bra?y udzia? jednostki: Hecznarowice, Pisarzowice, Wilamowice, Stara Wie?, Dankowice, Bestwina, Bystra, Lachowice, Wieprz i Kurów. Ka?dy zast?p mia? do wykonania po 11 za?o?e?, które by?y oceniane i nadzorowane. Tematyka zada? oparta by?a na ratownictwie medycznym jak i po?arniczym czy technicznym.

 • Dzie? Stra?aka

10.05.2014r. nasza jednostka obchodzi?a Dzie? Stra?aka. Obchody rozpocz??y si? d?wi?kiem syreny - "pobudk?"
o godz. 6:00, a o godz. 17:00 zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta, po której delegacja stra?aków uda?a si? na cmentarz z?o?y? wi?zank? kwiatów na grobie zmar?ych stra?aków. Nast?pnie wraz z orkiestr? d?t? przemaszerowano do remizy. Na uroczysto?ci zosta?y wr?czone odznaczenia "Za Wys?ug? Lat".

 • Zabezpieczenie wa?ów

16.05.2014r. godz. 12:15 - Zasole Biela?skie, ul. Wa?owa - zabezpieczenie wa?ów.
Jednostki OSP Wilamowice, Stara Wie?.

 • Zabezpieczenie wa?ów na rzece "So?a"

16.05.2014r. godz. 16:08 - Hecznarowice, ul. Nowowiejska - zabezpieczenie wa?ów na rzece "So?a".  Jednostki OSP Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wie?.

 • Pompowanie wody

17.05.2014r. godz. 12:53 - Stara Wie?, ul. Lipowa - pompowanie wody z piwnicy. 
Jednostki: OSP Stara Wie? (GLBA)

 • Wypadek samochodowy

17.05.2014r. godz. 13:31 - Dankowice, ul. O?wi?cimska - wypadek samochodowy. Jednostki: OSP Dankowice, Stara Wie? (GBA), PSP JRG 2 Bielsko Bia?a, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Pomoc drogowa

 • Dzie? otwarty w OSP

24.06.2014r. w ramach Dnia Otwartego Stra?nicy nasz? jednostk? odwiedzi?y dzieci ze szko?y podstawowej w Starej Wsi. Podczas tej wizyty dzieci m.in. zwiedzi?y stra?nic?, przymierzy?y umundurowanie bojowe, zapoznano ich ze sprz?tem stra?ackim oraz przybli?ono u?ycie ga?nicy.

 • Po?ar kombajnu

21.07.2014r. godz. 18:10 - Dankowice, ul. Kamieniarska - po?ar kombajnu. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki OSP Dankowice, Stara Wie? oraz JRG nr 2 PSP Bielsko-Bia?a.

 • Ulewne deszcze

31.07.2014r. ok godz. 20:00 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do pomocy w usuwaniu skutków nawa?nicy, która przesz?a nad powiatem bielskim. G?ównie dzia?ania prowadzono na terenie Czechowic-Dziedzic oraz Pisarzowic.

 • Powalone drzewo

02.08.2014r. godz. 16:15 - Stara Wie?, ul. Zielona - powalone drzewo na jezdnie.

 • Zabezpieczenie budynku

04.08.2014r. godz. 11:48 - Stara Wie?, ul. M?y?ska - zabezpieczenie budynku workami z piaskiem.

 • Kontrola gotowo?ci bojowej

12.08.2014r. o godz. 17:45 zosta?a przeprowadzona przez KM PSP w Bielsku-Bia?ej kontrola gotowo?ci bojowej, która zako?czona zosta?a wynikiem "Bardzo dobry".

 • Udro?nienie przepustu

12.08.2014r. o godz. 19:03 - Stara Wie?, ul. Familijna - udro?nienie przepustu pod jezdni?.

 • Alarm fa?szywy

28.08.2014r godz. 8:00 - po?aru budynku przy ul. Spokojnej w Wilamowicach. Do zdarzenia zadysponowano OSP Wilamowice, OSP Stara Wie?, JRG 2 PSP Bielsko-Bia?a, Pogotowie Ratunkowe.

 • Jubileusz OSP w Starej Wsi

30.08.2014r. mia?y miejsce uroczyste obchody 120 rocznicy za?o?enia OSP w Starej Wsi po??czone z po?wi?ceniem nowego lekkiego samochodu ratowniczego. Uroczysto?? rozpocz??a si? Msz? ?wi?t?, której przewodniczy?
ks. Kardyna? Kazimierz Nycz. Dowódc? uroczysto?ci g?ównych by? bryg. Witold Inerowicz. Odby? sie przegl?d pododdzia?ów, którego dokona? gen. nadbryg. Marek Kowalski. Zosta?a podniesiona flaga pa?stwowa. Nast?pnie g?os zabra? prezes OSP w Starej Wsi dh Stanis?aw Nowak, po czym zosta? po?wi?cony i przekazany na podzia? bojowy nowy lekki samochód ratowniczy Peugeot Boxer GLBARt. Na uroczysto?ci odznaczeni zostali stra?acy:

Z?otym Znakiem Zwi?zku OSP RP:
- dh Stanis?aw Nycz
Z?otym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa:
- dh Bartnicki Pawe?
- dh Nycz Stanis?aw
- dh Ochman Jaros?aw
- dh ks. Then Grzegorz
Srebrnym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa:
- dh Markiel Marek
- dh S?k Bart?omiej
- dh Zar?bski Rafa?
Odznak? Stra?ak Wzorowy:
- dh Nycz Arkadiusz
- dh Nycz Pawe?
- dh Szlosarczyk Sylwester
Medalem za zas?ugi dla ochotniczego po?arnictwa powiatu bielskiego:
- dh Markiel Adam
- dh Nycz Zbigniew
Zarz?d oddzia?u Powiatowego Zw. OSP RP w Bielsku-Bia?ej na wniosek Powiatowej Komisji Historycznej wpisa? do Ksi?gi wyró?nionych najwy?szymi odznaczeniami zwi?zku OSP:
- dh Nowak Stanis?aw

Na zako?czenie uroczysto?ci g?os zabrali zaproszeni go?cie oraz odby?a si? defilada pododdzia?ów i samochodów bojowych.

 • Zabezpieczenie rajdu

07.09.2014r godz. 10:00. Zabezpieczenie Gminnego Rajdu Rowerowego. Jednostki OSP Wilamowice, OSP Stara Wie?.

 • Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze

13.09.2014r. na stadionie sportowym w Hecznarowicach odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy Wilamowice. Dwie sekcje z naszej jednostki bior?ce udzia? w zawodach zdoby?y nast?puj?ce miejsca: sekcja MDP - III miejsce, sekcja seniorów - II miejsce. Dodatkowo sekcja MDP zaj??a I miejsce w musztrze.

 • Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze

04.10.2014r. na stadionie sportowym w Szczyrku odby?y si? Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze, w których zmierzy?y si? najlepsze M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze dziewcz?t i ch?opców Ochotniczych Stra?y Po?arnych z terenu powiatu bielskiego. Sekcja MDP ch?opców z naszej jednostki bior?ca udzia? w zawodach zdoby?a nast?puj?ce miejsca:
- konkurencja bieg sztafetowy oraz ?wiczenie bojowe - 4 miejsce
- konkurencja musztry - 1 miejsce

 • Miejscowe zagro?enie

17.10.2014r. godzina 8:24 - neutralizacja plamy oleju ci?gn?cej si? od ul. Krakowskiej w Starej Wsi do ul. O?wi?cimskiej w Dankowicach, ??cznie na d?ugo?ci ponad 3 km. W dzia?aniach trwaj?cych do godziny 9:45 bra?y udzia? jednostki OSP Dankowice, Stara Wie?.

 • ?wiczenie w Wilamowicach

18.10.2014r. godz. 10:00 - w Wilamowicach odby?y si? ?wiczenia bojowe dla jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Gminy Wilamowice. Pierwsze za?o?enie przeprowadzono na obiekcie by?ej cegielni przy ul. Pi?sudskiego gdzie za?o?ono wybuch gazu a zadaniem by?o ugaszenie po?aru, przeszukanie budynku, odnalezienie osób przysypanych na gruzowisku oraz poszkodowanych w pobliskim lesie przy pomocy psów ratowniczych oraz udzielenie im pomocy przedmedycznej i przekazanie Zespo?owi Pogotowia Ratunkowego. W tym za?o?eniu bra?y udzia? jednostki OSP Wilamowice, Stara Wie?, Dankowice oraz go?cinnie jednostka OSP Mi?dzybrodzie Bialskie (GPR) z psami.
            Drugie za?o?enie odbywaj?ce si? w tym samym czasie mia?o miejsce na skrzy?owaniu ul. Pi?sudskiego i Bilczewskiego gdzie za?o?ono wypadek samochodowy. Zadaniem by?o wykonanie dost?pu do osób poszkodowanych przy pomocy narz?dzi hydraulicznych, udzielenie pierwszej pomocy i przekazanie Zespo?owi Pogotowia Ratunkowego. Z tym zadaniem zmaga?y si? jednostki OSP Hecznarowice i OSP Pisarzowice.

 • Miejscowe zagro?enie

21.10.2014r. godz. 16:45 - Stara Wie?, ul. Pielgrzymów - niebezpiecznie pochylone drzewo na budynek mieszkalny.
Zast?p GBA OSP Stara Wie?.

 • ?wiczenia w Starej Wsi

14.11.2014 o godz. 17:00 w Starej Wsi przy ul. Zakr?ty odby?y si? ?wiczenia dla jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Gminy Wilamowice. Zak?ada?y one po?ar budynku mieszkalnego, w którym zosta?y poszkodowane osoby.

 • ?wiczenia w Pisarzowicach

22.11.2014 o godz. 09:00 na terenie Pisarzowic odby?y si? ostatnie w tym roku ?wiczenia dla jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Gminy Wilamowice. Ka?da jednostka zmaga?a si? z trzema za?o?eniami z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz z jednym zadaniem po?arniczym.

 • Miejscowe zagro?enie

12.12.2014r. godz. 04:36 - Stara Wie?, ul. Lipowa - usuni?cie powalonego drzewa z jezdni, które zerwa?o lini? energetyczn?. W dzia?aniach bra?y udzia? jednostki: OSP Stara Wie? (GBA) oraz Pogotowie Energetyczne.

 

> Powrót do pocz?tku <

>> Wybór roku <<