Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Wtorek, 27 wrze¶ień    
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny     
Do końca roku pozostało 95 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Wydarzenia w roku 2012

 • Pompowanie wody

05.01.2012 godz. 14:00 - pompowanie zanieczyszczonej wody z przydomowej studni - Stara Wie?, ul. Biwakowa.

 • Alarm fa?szywy

16.01.2012 godz. 11:42 - alarm fa?szywy z monitoringu na ko?ciele - Stara Wie?, ul. Wojty?ki.

 • Po?ar poddasza

04.02.2012r. ok godz. 12:30, MSK w Bielsku-Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do po?aru poddasza budynku mieszkalnego w Hecznarowicach przy ul. Odsole. W dzia?aniach uczestniczy?y wszystkie jednostki OSP z Gminy Wilamowice oraz JRG z Bielska-Bia?ej.

 • Walne Zebranie Sprawozdawcze

26.02.2012r. o godz. 12:00 odegraniem Hymnu Stra?ackiego rozpocz??o si? w naszej jednostce walne zebranie sprawozdawcze, na którym to podsumowano miniony 2011 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednog?o?nie udzielono Zarz?dowi OSP absolutorium za rok sprawozdawczy. Przyj?to plan dzia?alno?ci oraz plan finansowy na rok 2012. Równie? na zebraniu zosta?y z?o?one podzi?kowania ust?puj?cemu kapelmistrzowi Bogus?awowi ?wi?czyk który to prowadzi? nasz? orkiestr? d?t? przez 20 lat, podzi?kowanie z?o?y? Burmistrz Gminy Wilamowice, Prezes i

V-ce Prezes OSP oraz przedstawiciele orkiestry. Nast?pnie g?os zabrali zaproszeni go?cie, po czym przewodnicz?cy zebrania dh Stanis?aw Nycz zako?czy? zebranie. 

 • Szkolny Turniej Wiedzy Po?arniczej

6.03.2012 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi zosta? przeprowadzony Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz konkurs plastyczny o tematyce po?arniczej. Wyniki przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Turniej Wiedzy Po?arniczej

I -miejsce - Józef Szlosarczyk (kl.5)

wyró?nieni: Wojciech Szlosarczyk, Bartosz M?ynarski, Adrian Stawiarz

Konkurs plastyczny

klasa "0"

I -miejsce - Monika Sz?apa

II -miejsce - Konrad Bartnicki

III -miejsce - Bart?omiej Pok?adnik

klasy I - III

I -miejsce - Oliwia Chowaniec

II -miejsce - Pawe? Wilczak

III -miejsce - Ma?gorzata Nycz

wyró?nieni: Paulina Bartnicka, Magdalena Wróblewska, Piotr Zdrowak, ?ukasz Motyka, Adam Presak, Pawe? Kedzior, Adrianna Mikler, Grzegorz Lasek

klasy IV - VI

I -miejsce - Daniel Mynarski

II -miejsce - Anna Englart, Katarzyna Trojacka

III -miejsce - Katarzyna W?adarczyk, Józef Szlosarczyk

wyró?nieni: Patrycja Markiel, Justyna Kubica, Wojciech Szlosarczyk, Bart?omiej Borys, Daniel Czarnecki, Justyna Szymczyk, Wiktoria Mikler, Wojciech Jaworski

 • Alarm fa?szywy

10.03.2012 godz. 21:29 - alarm fa?szywy z monitoringu na ko?ciele - Stara Wie?, ul. Wojty?ki. (alarm odwo?any przez MSK)

 • Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej

17.03.2012 w remizie OSP Stara Wie? odby? si? Turniej Wiedzy Po?arniczej oraz Konkurs Plastyczny o tematyce po?arniczej szczebla gminnego. Uczniowie z naszej Szko?y Podstawowej zaj?li nast?puj?ce miejsca:

Turniej Wiedzy Po?arniczej

I miejsce - Józef Szlosarczyk

Konkurs Plastyczny

III miejsce - Oliwia Chowaniec (kl. 1-3)

I miejsce (ex aequo) - Daniel Mynarski (kl. 4-6)

Do Turnieju Wiedzy Po?arniczej szczebla powiatowego zakwalifikowa? si? Józef Szlosarczyk. Gratulujemy!

 • Po?ar trawy

26.03.2012r. godz.14:05 - nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru traw na granicy Starej Wsi i Wilamowic. W akcji ga?niczej bra? udzia? zast?p GBA OSP Stara Wie?.

 • Powiatowy Turniej Wiedzy Po?arniczej

31.03.2012r. w OSP Jaworze odby? si? Powiatowy Turniej Wiedzy Po?arniczej. Nasz? miejscowo?? reprezentowa? Józef Szlosarczyk, ucze? SP w Starej Wsi, który zdoby? I miejsce w kategorii Szko?a Podstawowa. Tym samym zakwalifikowa? si? na Turniej Wiedzy Po?arniczej szczebla wojewódzkiego, który odb?dzie si? 14.04.2012r. w Siewierzu.

 • Po?ar piwnicy

6.04.2012r. ok godz. 14:22 MSK w Bielsku Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do po?aru piwnicy w budynku mieszkalnym, który mia? miejsce w Pisarzowicach przy ul. Zbo?owej. W akcji bra?y udzia? po dwa zast?py OSP Pisarzowice i OSP Stara Wie?, 3 zast?py PSP z Bielska Bia?ej oraz pogotowie ratunkowe.

 • Wojewódzki Turniej Wiedzy Po?arniczej

14.04.2012r. w Siewierzu odby? si? Wojewódzki Turniej Wiedzy Po?arniczej pt. " M?odzie? zapobiega po?arom". Nasz? miejscowo?? jak równie? ca?y powiat bielski w kategorii "szko?a podstawowa" reprezentowa? Józef Szlosarczyk. Gratulujemy!!!

 • Rajd rowerowy

22.04.2012r. odby? si? XXXII Rodzinny Rajd Rowerowy, którego pó?metek mia? miejsce w naszej miejscowo?ci. Trasa liczy?a oko?o 40 km. Wyst?pi?a orkiestra d?ta "Starowsianka" wraz z ma?oretkami "Gracja", przeprowadzono te? ró?ne konkurencje sprawno?ciowe w?ród uczestników rajdu. Po oko?o 2-godzinnej przerwie rowerzy?ci udali si? na tras? drugiego etapu, którego meta mia?a miejsce na terenie parku S?owackiego.

 • Zadymienie w kot?owni

22.04.2012r. ok. godz. 19:18 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do Dankowic gdzie w kot?owni budynku mieszkalnego przy ul. O?wi?cimskiej mia?o miejsce zadymienie. W akcji bra?y udzia?:
OSP Dankowice, OSP Stara Wie?.

 • ?wiczenia gminne

27.04.2012 o godz. 17:30 rozpocz??y si? pierwsze w tym roku ?wiczenia dla jednostek OSP Gminy Wilamowice. ?wiczenia mia?y miejsce na obiekcie stolarni przy Rolniczej Spó?dzielni Produkcyjnej w Starej Wsi. 

 • Po?ar sk?adowiska odpadów

03.05.2012r. ok. godz. 1:01 MSK w Bielsku Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do po?aru sk?adowiska odpadów segregowanych na terenie RSP przy ul. Spó?dzielczej w Wilamowicach. W akcji ga?niczej bra?y udzia? wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wilamowice oraz 2 zast?py PSP z JRG nr 1 w Bielsku Bia?ej.

 • Dzie? Stra?aka

05.05.2012r. w naszej jednostce mia?y miejsce obchody Dnia Stra?aka. Rozpocz??y sie "pobudk?" o godz. 6:00, a o godz. 17:30 zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta, po której delegacja stra?aków uda?a si? na cmentarz z?o?y? wi?zank? kwiatów. Nast?pnie wraz z orkiestr? d?t? przemaszerowano do remizy. Na uroczysto?ci odznaczeni zostali cz?onkowie M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej. Z?o?ono te? gratulacje naszemu druhowi Damianowi Markielowi, który w dniu 04.05.2012r. w Warszawie otrzyma? promocj? oficersk? Pa?stwowej Stra?y Po?arnej SGSP.

 • Powiatowe obchody Dnia Stra?aka

08.05.2012r. na placu przed budynkiem Pa?stwowej Stra?y Po?arnej JRG 1 w Bielsku - Bia?ej odby?y si? Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka. Brali w nich równie? udzia? druhowie z naszej jednostki. Na uroczysto?ci zas?u?eni stra?acy otrzymali odznaczenia i wyró?nienia oraz awanse na wy?sze stopnie.

 • Wyci?gni?cie zasypanej osoby

09.05.2012r. ok. godz. 11:26 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do pomocy w wyci?gni?ciu zasypanej osoby na terenie nieu?ywanej cegielni w Wilamowicach przy ul. Pi?sudzkiego. W dzia?aniach ratowniczych bra?y udzia? jednostki OSP Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wie?, Pisarzowice, JRG nr 1 z Bielska Bia?ej, pogotowie oraz policja.

 • Po?ar trawy

23.05.2012r. ok godz. 13:14 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do Wilamowic na teren nieu?ywanej cegielni gdzie mia? miejsce po?ar trawy. W dzia?aniach bra? udzia? zast?p GBA OSP Stara Wie?.

 • ?wiczenia w Dankowicach

25.05.2012r. ok godz. 18:05 rozpocz??o si? alarmowanie wszystkich jednostek OSP z Gminy Wilamowice oraz OSP Kaniów i Bestwinka w celu przeprowadzenia kolejnych w tym roku ?wicze? bojowych. Mia?y one miejsce w Dankowicach przy ul. Polnej a ich za?o?eniem by? po?ar zabudowa? gospodarczych.

 • Dzie? otwartej stra?nicy

28.05.2012r. w ramach Dnia Otwartego Stra?nicy nasz? jednostk? odwiedzi?y dzieci ze szko?y podstawowej w Starej Wsi. Podczas tej wizyty dzieci m.in. zwiedzi?y stra?nic?, przymierzy?y umundurowanie bojowe stra?aka oraz zapoznano ich ze sprz?tem stra?ackim.

 • Regionalny Przegl?d Orkiestr D?tych

10.06.2012r. nasza orkiestra d?ta wraz z ma?oretkami "Nemezis" bra?a udzia? w XXII Regionalnym Przegl?dzie Orkiestr D?tych OSP, który mia? miejsce w Ciechocinku. Wyst?pi?o 11 orkiestr z sze?ciu województw (mazowieckiego, wielkopolskiego, ?ódzkiego, kujawsko-pomorskiego, ?l?skiego, pomorskiego).

 • Telewizja TVN

18.06.2012r. ok godz. 13:05 - wyjazd alarmowy zast?pu GBA z naszej jednostki na potrzeby telewizji TVN w celu realizacji programu telewizyjnego.

 • Po?ar poddasza

11.07.2012r. ok godz. 16:42 MSK w Bielsku Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do Wilamowic gdzie w budynku mieszkalnym przy ul. Pu?askiego mia? miejsce po?ar poddasza spowodowany uderzeniem pioruna. W akcji bra?y udzia? wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wilamowice, 2 zast?py JRG nr 1 z Bielska Bia?ej oraz policja.

 • Powalone drzewo

19.07.2012r. ok godz. 15:20 MSK w Bielsku Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do Starej Wsi na skrzy?owanie ulic Kochanowskiego z Lipow? w celu usuni?cia powalonego przez wiatr na jezdni? drzewa. W akcji bra? udzia? zast?p GBA z naszej jednostki.

 • Po?ar ?cierniska

01.08.2012r. godz. 20:59 - Stara Wie?, ul. Wspólna - po?ar ?cierniska. (GBA, GLBA OSP Stara Wie?)

 • Po?ar ?cierniska

03.08.2012r. godz. 11:38 - Stara Wie?, ul. Spo?eczna - po?ar ?cierniska. (GBA OSP Stara Wie?)

 • Po?ar ?cierniska

06.08.2012r. godz. 14:11 - Zasole Biela?skie, ul. Ptasznik - po?ar ?cierniska. (Zast?py OSP Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wie?, Dankowice, Brzeszcze, Jawiszowice, ??ki, JRG Bielsko-Bia?a, O?wi?cim)

 • Po?ar budynku

06.08.2012r. godz. 17:19 - Wilamowice, ul. Stawowa - po?ar nieu?ywanego budynku gospodarczego. (Zast?py OSP Wilamowice, Stara Wie?, Hecznarowice, Pisarzowice, JRG nr 1 PSP z Bielska Bia?ej)

 • Plama oleju

15.08.2012r. godz. 19:05 - Stara Wie?, ul. Bestwi?ska - neutralizacja plamy oleju na jezdni.  (GLBA OSP Stara Wie?)

 • Zabezpieczenie imprezy

26.08.2012r. w godzinach 14:00 - 19:00 - Kozy, zabezpieczenie imprezy masowej: XIII Do?ynki Województwa ?l?skiego.

 • Kontrola gotowo?ci bojowej

28.08.2012r. o godz. 16:03 w naszej jednostce zosta?a przeprowadzona przez KM PSP w Bielsku-Bia?ej kontrola gotowo?ci bojowej. Wynik kontroli - "Bardzo dobry".

 • Zawody sportowo-po?arnicze

08.09.2012r. na stadionie sportowym w Hecznarowicach odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy Wilamowice. Dwie sekcje z naszej jednostki bior?ce udzia? w zawodach zdoby?y nast?puj?ce miejsca: I miejsce sekcja MDP, II miejsce sekcja seniorów. Obydwie sekcje zaj??y I miejsca w musztrze.

 • Po?ar w zak?adzie produkcyjnym

20.09.2012r. ok godz. 23:52 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru kot?owni oraz cz??ciowo podbitki dachowej w budynku zak?adu tkackiego, produkuj?cego materia?y z lnu, który znajduje si? w Wilamowicach przy ul. Rynek. W akcji bra?y udzia? jednostki: OSP Wilamowice, Hecznarowice, Dankowice, Stara Wie?, Pisarzowice oraz PSP JRG nr 1 z Bielska Bia?ej.

 • Po?ar stodo?y

23.09.2012r. ok godz. 00:29 zostali?my zadysponowani przez MSK w Bielsku Bia?ej do po?aru nieu?ytkowanej stodo?y w Wilamowicach przy ul. Latosi?skiego. Po?ar okre?lono jako ?redni. W akcji ga?niczej, która trwa?a przez ponad 5 godzin udzia? bra?y wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wilamowice oraz PSP z Bielska Bia?ej. 

 • Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze

29.09.2012r. na stadionie LKS "Zapora" w Por?bce odby?y si? Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze MDP. Uczestniczy?a w nich równie? M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza z naszej jednostki, która w klasyfikacji ko?cowej zaj??a IV miejsce.

 • Jesienny przegl?d sprz?tu

12.10.2012r. KM PSP w Bielsku Bia?ej przeprowadzi?a w naszej jednostce przegl?d sprz?tu silnikowego oraz prowadzonej dokumentacji. Komisja prowadz?ca przegl?d nie mia?a uwag, wystawiaj?c ocen?: bardzo dobry.

 • Turniej pi?ki halowej

27.10.2012 w Cza?cu rozegrany zosta? Powiatowy Turniej Pi?ki Halowej MDP. W rozgrywkach wzi??a równie? dru?yna MDP z naszej jednostki, która startuj?c w grupie wiekowej 15-18 lat zaj??a I miejsce wygrywaj?c z dru?ynami z Por?bki, Bujakowa oraz Bestwinki.

 • ?wiczenia gminne

03.11.2012r. odby?y si? ostatnie juz w tym roku gminne ?wiczenia bojowe. Scenariusz ?wicze? zak?ada? po?ar budynku mieszkalnego oraz dowóz i przet?aczanie wody na dalsze odleg?o?ci w Hecznarowicach przy ul. Kolonia. Drugie za?o?enie mia?o miejsce w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej gdzie na stawach hodowlanych dosz?o do wypadku rybaków, do którego zadysponowano zast?py GLBA z ?odziami OSP Dankowice i Hecznarowice. W ?wiczeniach bra?y udzia? jednostki OSP: Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wie?, Dankowice, Wilamowice, Bujaków i Kozy.   

 • Alarm fa?szywy

18.11.2012 godz. 21:29 - alarm fa?szywy z monitoringu na ko?ciele - Stara Wie?, ul. Wojty?ki. (alarm odwo?any przez MSK)

 • Po?ar piwnicy

23.11.2012 o godz. 18:58 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru piwnicy budynku mieszkalnego w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego. W akcji bra?y udzia? jednostki: OSP Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wie?(GBA, GLBA), Pisarzowice oraz PSP Bielsko Bia?a.

 • Pompowanie wody

03.12.2012r. godz. 10:00 - Dankowice, ul. Góra - pompowanie wody ze studni. Zast?p GBA OSP Stara Wie?.

 • Po?ar piekarni

30.12.2012, godz. 15:22 - zostali?my wezwani do po?aru w Piekarni Wilamowice przy ul. Ogrodowej. Do akcji zadysponowano jednostki: OSP Wilamowice, Pisarzowice, Stara Wie?, Hecznarowice oraz PSP JRG nr 1 Bielsko-Bia?a.

 • Po?ar trawy

31.12.2012, godz. 22:09 - Stara Wie?, ul. Okr??na - po?ar suchej trawy spowodowany u?ywaniem fajerwerków. (GBA, GLBA - OSP Stara Wie?)

 

> Powrót do pocz?tku <

>> Wybór roku <<