Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Czwartek, 1 grudzień    
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda     
Do końca roku pozostało 30 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________

BURZE, HURAGANOWE WIATRY I NAWA?NICE

Silne wiarty, deszcze oraz burze s? naturalnymi zjawiskami pogodowymi i wyst?puja z ró?n? si?? na ca?ym ?wiecie. S? zjawiskami, które szybko si? przemieszczaj?.Wszystkie s? jednak niebezpieczne. Powoduj? zagro?enie dla ?ycia i zdrowia ludzi oraz du?e straty materialne.

Czy TWOJA RODZINA  jest bezpieczna?

B?d? m?dry przed szkod?. Uderzenie pioruna mo?e sko?czy? si? po?arem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest w??czone do istalacji.

Mo?e spowodowa? równie? ?mier? na miejscu.

Prawid?owe zachowanie powinno by? uzaleznione od miejsca naszego pobytu.

W domu: 

1.Zapewni? sobie dost?p do mediów, np. poprzez przeno?ne radio (z bateriami) oraz awaryjne o?wietlenie np. latark?, ?wieczki, a tak?e ?ywno??, wod? oraz niezb?dne lekarstwa.

2. Zastanów si? nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji (np. piwnica).

3. Usu? z balkonów, tarasów lekkie materia?y, które mog? zosta? porwane przez wiatr i stworzy? dodatkowe zagro?enie.

4. Sprawd? zamkni?cie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpiecz je skutecznie przed otwarciem (np. okiennice, sztaby).

5. Nie wychod? lub wyje?d?aj z domu, je?li nie musisz (prze?ó? odwiedziny lub zakupy).

6. Wy??cz urz?dzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

7. Unikaj korzystania z telefonów komórkowych.

8. Nie podchod? do okien i drzwi w czasie burzy.

9. Je?eli jeste? w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejd? do bezpiecznego pomieszczenia na najni?szej kondygnacji domu, np. piwnic i usi?d? pod ?ciana no?n?, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

Chwilowa bezpieczna pogoda i cisza – nie oznacza bezpiecze?stwa, przed wyj?ciem upewnij si?.

W terenie:

Wejd? jak najszybciej do najbli?szego budynku i tam przeczekaj burz?.

1. Nie  zatrzymuj si? i nie parkuj pod drzewami, s?upami energetycznymi (je?eli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy pora?eni pr?dem), niestabilnymi konstrukcjami (np. wiaty). (bardzo cz?sto dochodzi do uderzenia pioruna, lub z?amania drzewa) oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przci?gaj? pioruny.

2. Unikaj otwartej przestrzeni, tam gdzie b?dziesz najwy?szym punktem.Jako schronienie wykorzysta? nale?y istniej?ce budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne sta?e konstrukcje. Je?eli nie mamy mo?liwo?ci ukrycia si? to nale?y wykorzysta? zag??bienia terenu (rów, g??boki dó?).

3. Odsu? si? od metalowych przedmiotów i ich nie dotykaj.

4. Wyjd? natychmiast z wody.

5. Unikaj u?ywania telefonu komórkowego. Najlepiej go wy??cz.

Gdy jedziemy pojazdem :

- pami?taj o mo?liwym silnym podmuchu podczas wyjazdu z lasu, terenu zabudowanego.

- nie zatrzymuj si? pod drzewami. Cz?sto dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

- je?li zaskoczy ci? burza, a nie mo?esz wej?? do bezpiecznego budynku, pozosta? w samochodzie.

 



?ród?o: www.straz.gov.pl