Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Wtorek, 27 wrze¶ień    
Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny     
Do końca roku pozostało 95 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Wydarzenia w roku 2011

 • Po?ar sadzy w kominie

W dniu 15.II.2011r. ok. godz. 4:30 nasza jednostka dosta?a zg?oszenie o po?arze ko?cio?a w Wilamowicach, jednak po przyje?dzie na miejsce stwierdzono po?ar sadzy w kominie. W akcji bra?y udzia? jednostki: OSP Wilamowice (2 zast?py), OSP Stara Wie? (2 zast?py), OSP Hecznarowice, OSP Pisarzowice, PSP JRG Bielsko-Bia?a (3 zast?py) oraz policja.

 • Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

W dniu 27.II.2011r. w naszej jednostce odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Na zebraniu zosta? podsumowany rok 2010 po czym zebranie udzieli?o absolutorium za miniony rok. Przyj?to równie? plan pracy na obecny 2011 rok. Zosta? te? wybrany nowy Zarz?d OSP w sk?adzie: Prezes - Stanis?aw Nowak, Naczelnik - Mariusz Nowak, Z-ca Prezesa - Kazimierz Stania, Z-ca Naczelnika - Rafa? Zar?bski, Skarbnik - Stanis?aw Nycz (senior), Sekretarz - Sylwester Szlosarczyk, Gospodarz - Konrad Markiel, Cz?onek Zarz?du - Arkadiusz Nycz, Cz?onek Zarz?du - Robert Pucka. Komisja rewizyjna: Przewodnicz?cy - Adam Markiel, Sekretarz - Zbigniew Nycz, Cz?onek Komisji - Piotr Moca?a. Wybrano równie? delegatów na Zjazd Gminny: Kazimierz Stania, Zbigniew Nycz, Stanis?aw Nowak, Stanis?aw Nycz, Mariusz Nowak. Przedstawiciele do Zarz?du Gminnego: Stanis?aw Nowak, Stanis?aw Nycz. Przedstawiciel do Gminnej Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Stania.

 • Szkolny turniej wiedzy po?arniczej oraz konkurs plastyczny

 W dniu 3.III.2011r. w Szkole Podstawowej w Starej Wsi odby? si? turniej wiedzy po?arniczej oraz konkurs plastyczny o tematyce po?arniczej.

?

Wyró?nieni w konkursie plastycznym: ?ukasz Motyka, Kamila Kopaczka, Ewa Nowak, Monika Figura, Justyna Kubica, Katarzyna Grzech, Bart?omiej Sk?czek, Aleksandra ?urek, ?ukasz Borys

Wyró?nieni w turnieju wiedzy po?arniczej: Józef Szlosarczyk

 • Wezwanie do zadymienia w budynku

W dniu 13.III.2011r. ok. godz. 19:20 zostali?my zaalarmowani do zadymienia w budynku mieszkalnym w Wilamowicach przy ul. Ogrodowej. Jednak wezwanie zosta?o odwo?ane gdy? po doje?dzie na miejsce zamiejscowej jednostki okaza?o si? ?e zadymienie jest nie gro?ne.

 • Gminny turniej wiedzy po?arniczej oraz konkurs plasytczny

19.III.2011r. w remizie OSP Dankowice odby? si? gminny turniej wiedzy po?arniczej oraz turniej plastyczny o tematyce po?arniczej. Uczestnicy z naszej miejscowo?ci zaj?li nast?puj?ce miejsca

Turniej wiedzy po?arniczej

I miejsce - Dawid Rak (Szko?a Podstawowa)

I miejsce - Tymoteusz Kóska (Gimnazjum)

Konkurs plastyczny

II miejsce - Sylwia Nycz (kl. 2)

II miejsce - Justyna Szymczyk (kl. 5)

 • Powiatowy turniej wiedzy po?arniczej

 W dniu 26.03.2011r. w Jasienicy odby? si? Powiatowy Turniej Wiedzy Po?arniczej w którym brali udzia? dwaj uczniowie z naszej miejscowo?ci: Dawid Rak oraz Tymoteusz Kóska.

 • Po?ar gara?u

W dniu 2.V.2011r. ok godz. 6:35 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru gara?u w budynku jednorodzinnym przy ul. Pa?skiej w Starej Wsi. W akcji bra?y udzia? zast?py: 2x OSP Stara Wie?, 1x OSP Wilamowice oraz 1 zast?p PSP JRG nr 1 z Bielska Bia?ej.

 • Po?ar poddasza

 3.V.2011r. ok godz. 2:32 MSK w Bielsku Bia?ej zaalarmowa?o nasz? jednostk? do Wilamowic gdzie przy ul. Bilczewskiego mia? miejsce po?ar poddasza w budynku mieszkalnym. W akcji bra?y udzia?: po 2 zast?py OSP Wilamowice, Stara Wie?, Pisarzowice, 1 zast?p OSP Hecznarowice, 2 zast?py PSP JRG nr 1 z Bielska Bia?ej oraz policja.

 • Wizyta JE Ks. Kard. Kazimierza Nycza w rodzinnej parafii

Dnia 7.V.2011r. w Starej Wsi odby?a si? Msza dzi?kczynna za beatyfikacje Jana Paw?a II, któr? odprawi? JE Ks. Kard. Kazimierz Nycz,  by?a to równie? Msza prymicyjna Kard. Nycza. W przygotowaniach i w Mszy ?w. uczestniczy?y wszystkie organizacje dzia?aj?ce na terenie Starej Wsi w tym nasza jednostka.

 • Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka

 W dniu 10.V.2011r. w budynku Pa?stwowej Stra?y Po?arnej JRG 1 w Bielsku - Bia?ej odby?y si? Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka. Na uroczysto?ci zas?u?eni stra?acy otrzymali odznaczenia i wyró?nienia oraz awanse na wy?sze stopnie. W?ród odznaczonych stra?aków znale?li si? druhowie z naszej jednostki Stanis?aw Markiel oraz Stanis?aw Nycz.

 • Dzie? Stra?aka w naszej jednostce

 14.V.2011r. nasza jednostka obchodzi?a Dzie? Stra?aka. Obchody rozpocz??y si? d?wi?kiem syreny o godz. 6:00. O godz. 17:00 zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta po której delegacja stra?aków uda?a si? na cmentarz z wi?zank? kwiatów. Nast?pnie w kolumnie marszowej stra?acy wraz z orkiestr? d?t? przemaszerowali do remizy na pocz?stunek.

 • X Zjazd Oddzia?u Zarz?du Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach

 4.VI.2011r. w Hecznarowicach o godz. 10:00 odby? si? X Zjazd Oddzia?u Zarz?du Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach na którym przedstawiono sprawozdanie za minion? 5 letni? kadencje Zarz?du Gminnego oraz wybrano nowe w?adze do tego Zarz?du.

 • Alarm fa?szywy

7.VI.2011r. godz. 9:18 - Stara Wie?, ul. Wojty?ki - alarm fa?szywy z monitoringu.

 • Wymiana ze stra?akami z zagranicy

W dniach 10-12.VI.2011r. nasza gmina go?ci?a stra?aków z zaprzyja?nionych jednostek z zagranicy. Stra?acy zwiedzili Pa?stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Brali równie? udzia? w Korowodzie ?miergustowym w Wilamowicach.

 • Kontrola gotowo?ci bojowej

W dniu 14.VI.2011r. o godz. 17:00 w naszej jednostce zosta?a przeprowadzona przez KM PSP w Bielsku-Bia?ej kontrola gotowo?ci bojowej. Wynik kontroli - "Bardzo dobry".

 • ?wiczenia w Dankowicach

28.VI.2011r ok. godz. 18:18 w Dankowicach przy ul. Kolbego na zak?adach produkcyjnych firmy "Wod-Rem" zosta?y przeprowadzone ?wiczenia bojowe. W ?wiczeniach bra?y udzia? wszystkie jednostki OSP z gminy Wilamowice oraz jednostka OSP Bestwinka.

 • ?wiczenia w Wilamowicach

W dniu 1.07.2011r ok. godz. 18:10 w Wilamowicach przy ul. Towarowej na obiekcie firmy "Eko-Wtór" zosta?y przeprowadzone ?wiczenia bojowe wszystkich jednostek OSP gminy Wilamowice.

 • Wojewódzki Przegl?d Orkiestr D?tych

3.07.2011r. w Starej Wsi odby? si? Wojewódzki Przegl?d Orkiestr D?tych OSP. W przegl?dzie wzi??o udzia? 5 orkiestr d?tych: Stara Wie?, Wilamowice, Pisarzowice, Dankowice oraz Go?kowice. Na przegl?dzie regionalnym nasz? gmin? b?d? reprezentowa? orkiestry ze Starej Wsi, Wilamowic oraz Pisarzowic.

 • Po?ar stodo?y

Dnia 3.07.2011r. ok godz. 23:27 nasza jednostka zosta?a wezwana do po?aru stodo?y w Hecznarowicach który mia? miejsce przy ul. Krakowskiej. W akcji ratowniczo-ga?niczej bra?y udzia? wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Wilamowice, OSP Bestwina, OSP Janowice, PSP JRG nr 1 w Bielsku-Bia?ej, policja oraz pogotowie energetyczne. Straty oszacowano na ok 50 ty?. z?.

 • Po?ar pustostanu

7.07.2011r. ok. godz. 7:15 MSK w Bielsku-Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do Hecznarowic gdzie przy ul. Nowowiejskiej mia? miejsce po?ar drewnianego, niezamieszka?ego budynku. W akcji ga?niczej bra?y udzia? wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Wilamowice, JRG 1 z Bielska-Bia?ej oraz policja.

 • Neutralizacja plamy oleju

12.07.2011r. ok. godz. 16:25 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do neutralizacji bardzo du?ej (ok.600m) plamy oleju na jezdni w Starej Wsi na ul. Starowiejskiej oraz Bestwi?skiej. W akcji bra?y udzia? 2 zast?py OSP Stara Wie? oraz Jednostka WSP z Bielska-Bia?ej.

 • Przegl?d kronik

23.07.2011r. w OSP Jaworze odby? si? II Powiatowy Przegl?d Kronik OSP Powiatu Bielskiego. Zg?oszono te? do niego i nasz? kronik?, która zosta?a zakwalifikowana na dalsze szczeble przegl?du.

 • Po?ar kot?owni

10.08.2011r. ok. godz. 21:44 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru kot?owni budynku przy ul. Sobieskiego w Wilamowicach. W akcji bra?y udzia? jednostki 2x OSP Wilamowice, 2x OSP Stara Wie? oraz 2 zast?py JRG z Bielska Bia?ej.

 • Alarm fa?szywy

24.08.2011r. godz.12:35 - Stara Wie?, ul. Wojty?ki, alarm fa?szywy z monitoringu na ko?ciele.

 • Alarm fa?szywy

24.08.2011r. godz. 14:05 - alarm fa?szywy do po?aru ?cierniska w Starej Wsi w okolicach ul. Krakowskiej. Zadysponowano jednostki OSP Stara Wie?, OSP Dankowice.

 • Po?ar zabudowa? gospodarczych

28.08.2011r. ok. godz. 13:21 MSK w Bielsku Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do po?aru zabudowa? gospodarczych przylegaj?cych do stodo?y przy ul. Ko?ciuszki w Wilamowicach. W akcji bra?y udzia? jednostki OSP Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wie?, Pisarzowice oraz JRG z Bielska Bia?ej.

 • Podstawienie drabiny

10.09.2011r. ok godz.17:17 zast?p GBA z naszej jednostki zosta?a zadysponowana do podstawienia drabiny firmie usuwaj?cej owady przy ul. Stawowej w Starej Wsi.

 • Plama oleju

12.09.2011r. ok godz. 23:16 zostali?my wezwani na ul. Krakowsk? do Starej Wsi w celu zneutralizowania plamy oleju po kolizji drogowej.

 • Po?ar piwnicy

16.09.2011r. ok godz. 20:29 MSK w Bielsku Bia?ej zadysponowa?o nasz? jednostk? do po?aru piwnicy w Zasolu Biela?skim przy ul. Mostowej. W akcji bra?y udzia? po 2 zast?py OSP Wilamowice, OSP Stara Wie?, JRG nr 1 PSP Bielsko Bia?a.

 • Gminne Zawody Sportowo Po?arnicze

17.09.2011r. na stadionie sportowym w Hecznarowicach odby?y si? Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Gminy Wilamowice. Dwie sekcje bior?ce udzia? w zawodach zdoby?y nast?puj?ce miejsca: I miejsce sekcja MDP, III miejsce sekcja seniorów. Obydwie sekcje zaj??y I miejsca w musztrze.

 • Po?ar stodo?y

01.10.2011r. ok. godz. 21:52 zostali?my zadysponowani do po?aru stodo?y który mia? miejsce w Wilamowicach przy ul. Mickiewicza. W akcji ga?niczej bra?y udzia? wszystkie jednostki OSP z gminy Wilamowice, 2 zast?py PSP z Bielska Bia?ej oraz policja.

 • ?wiczenia w Hecznarowicach

10.10.2011r. o godz. 10:00 w Hecznarowicach na obiekcie Szko?y Podstawowej odby?y sie kolejne w tym roku ?wiczenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Wilamowice.

 • Jesienny przegl?d sprz?tu silnikowego

19.10.2011r. KM PSP w Bielsku Bia?ej przeprowadzi?a w naszej jednostce przegl?d sprz?tu silnikowego oraz kontrole gotowo?ci bojowej. Komisja prowadz?ca przegl?d nie mia?a uwag, wystawiaj?c ocen?: bardzo dobry.

 • Po?ar s?omy

22.10.2011r. ok godz. 22:47 nasza jednostka zosta?a zadysponowana do po?aru s?omy przy ul.Starowiejskich w Starej Wsi. W akcji bra?y udzia? po 2 zast?py OSP Stara Wie? i OSP Wilamowice.

 • 40. Rocznica po?aru Rafinerii Nafty

4.11.2011r. delegacja z naszej jednostki bra?a udzia? w uroczystym Apelu ku czci Poleg?ych podczas akcji ga?niczej w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach, pod pomnikiem na terenie ATH w Bielsku - Bia?ej. Po Apelu zosta?a otwarta wystawa po?wi?cona tej akcji po czym zosta? wy?wietlony film dokumentalny upami?tniaj?cy to wydarzenie.

 • Kolizja drogowa

4.11.2011r. ok godz. 18:08 zast?p GBA z naszej jednostki zosta? zadysponowany na ul. Starowiejskich w Starej Wsi do likwidacji skutków kolizji drogowej. Nasze dzia?ania polega?y na wyci?gni?ciu samochodu z rowu oraz na neutralizacji p?ynów eksploatacyjnych powsta?ych w wyniku zderzenia samochodów. W akcji bra?y udzia?: OSP Stara Wie? oraz policja.

 • ?wiczenia w Starej Wsi

18.11.2011r. o godz. 16:00 przy ul. Rymarskiej w Starej Wsi odby?y si? ?wiczenia bojowe. Za?o?eniem by? pal?cy si? budynek mieszkalny oraz pobliski las. W ?wiczeniach bra?y udzia? wszystkie jednostki z terenu Gminy Wilamowice oraz policja.

 • ?wiczenia w Pisarzowicach

26.11.2011r. o godz. 9:00 odby?y si? ?wiczenia jednostek OSP, których za?o?eniem by? po?ar lasu. Po zaalarmowaniu jednostek przez MSK w Bielsku Bia?ej udano si? do miejsca koncentracji na terenie stacji paliw "T?cza", z której w kolumnie samochodów ga?niczych jednostki uda?y si? na miejsce po?aru w okolicach ul. Czernichowskiej. Z racji tego, ?e akcja umiejscowiona by?a w terenie z ograniczonym dost?pem do zasilania wodnego, dzia?ania zast?pów polega?y na podawaniu wody z rzeki do 2 samochodów dzia?aj?cych w natarciu na pal?cy si? las. W ?wiczeniach bra?y udzia? wszystkie jednostki z gminy Wilamowice oraz jednostki OSP Bujaków, Kozy i Janowice. By?y to ostatnie ?wiczenia bojowe w tym roku.

 

Po?ary - 10

Miejscowe zagro?enia - 4

Alarmy fa?szywe - 3

 

> Powrót do pocz?tku <

>> Wybór roku <<