Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
W obliczu powodzi...

   B?d? ?wiadomy niebezpiecze?stwa powodzi, zw?aszcza je?li mieszkasz na nisko po?o?onym terenie, w pobli?u strumienia, rzeki lub poni?ej zapory wodnej. Ka?da nawet najmniejsza rzeka mo?e spowodowa? podtopienie lub zalanie terenu wokó? niej. Zagro?enie powodziowe mo?liwe jest równie? na innych obszarach podczas wyst?pienia obfitych opadów.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza si?, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal si? podnosi.
Alarm powodziowy og?asza si? (z uwzgl?dnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osi?gnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

PRZED POWODZI? 

 • dowiedz si? u w?adz lokalnych, jakie jest zagro?enie i ryzyko powodziowe Twojego miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowane s? miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludno?ci, zwierz?t, pojazdów i innego mienia;
 • rozwa? mo?liwo?ci zabezpieczenia budynku przed powodzi? poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materia?ami wodoodpornymi;
 • ubezpiecz siebie i rodzin? oraz swój maj?tek;
 • zapoznaj si? z powodziowymi sygna?ami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest to d?wi?k syreny alarmowej, gong lub specjalny sygna? dzwonów ko?cielnych;
 • upewnij si?, ?e wszyscy cz?onkowie Twojej rodziny, zw?aszcza dzieci, wiedz? co robi? w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwa? policj?, stra? po?arn? i inne s?u?by oraz podmioty ratownicze.

 W CZASIE ZAGRO?ENIA POWODZIOWEGO

 • w??cz odbiornik na cz?stotliwo?? lokalnej stacji radiowej w celu wys?uchania komunikatów o zagro?eniu i sposobach post?powania;
 • miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenie? na górne kondygnacje budynku;
 • zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, np. poprzez przywi?zanie przedmiotów i urz?dze? do stabilnych elementów, tak aby nie zosta?y zabrane przez wod?;
 • zgromad? w domu niezb?dne zapasy niepsuj?cej si? ?ywno?ci oraz czystej wody;
 • przygotuj si? do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze cz??ci dobytku;
 • zabezpiecz si? w odpowiedni? ilo?? ?róde? ?wiat?a - latarki, ?wiece, zapasowe baterie;
 • uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania si? w razie rozdzielenia. Najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszka?ej poza terenem zagro?onym powodzi?;
 • je?li mo?esz ode?lij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;
 • przygotuj si? do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem);
 • usu? z terenu posesji pojazdy i przemie?? je w bezpieczne miejsce;
 • usu? z najbli?szego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i ?rodki owadobójcze;
 • je?li masz jakie? zwierz?ta, znajd? dla nich bezpieczne miejsce; pami?taj, aby w chwili nadej?cia powodzi nie by?y uwi?zane i w razie zaistnienia takiej potrzeby, mog?y same si? uratowa?, najlepiej je?li pozwolisz na ich ewakuacj? prewencyjn?;
 • je?li masz dost?p do Internetu, monitoruj prognozy pogody i stanu zagro?enia.

W CZASIE POWODZI

 • kiedy pojawi si? nag?e zagro?enie powodziowe, wy??cz g?ówne zasilanie elektryczne, od??cz sie? gazow? i wodoci?gow?, a tak?e zamknij zasuwy (zawory) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ?ciekowe oraz uszczelnij szambo;
 • je?li posiadasz telefon komórkowy miej go pod r?k?;
 • w??cz radioodbiornik zasilany bateriami na cz?stotliwo?? lokalnej stacji radiowej, aby uzyska? najnowsze informacje o sytuacji. Zazwyczaj radio podaje tak?e informacje o zagro?eniu i sposobach post?powania;
 • przygotuj si? do ewentualnej ewakuacji. Pami?taj ?e osoby doros?e powinny mie? przy sobie nie wi?cej ni? 50 kg baga?u;
 • miej pod r?k? apteczk? pierwszej pomocy i niezb?dne leki u?ywane przez domowników, niezb?dny zapas jedzenia i wody pitnej, ciep?e ubrania, ?piwory i koce (zgromad? je w górnych partiach domu, mieszkania);
 • nie u?ywaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej; w przypadku niebezpiecze?stwa natychmiast przemie?? si? na wy?ej po?o?one tereny;
 • w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajduj?cym si? pod Twoj? opiek? przypnij do ubrania karteczk? z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;
 • je?li czas pozwoli, zostaw wiadomo?? dla innych z informacj? dok?d i kiedy wyjecha?e?, je?li posiadasz skrzynk? na listy, to zostaw wiadomo?? w?a?nie tam;
 • je?li musia?e? opu?ci? swój dom, zarejestruj si? w punkcie ewidencyjnym w ten sposób ?atwiej odnajdzie ci? rodzina;
 • je?li poruszasz si? w?asnym samochodem i ugrz??niesz na zalanym obszarze, szybko opu?? pojazd. Najlepiej jed? tylko drogami wyznaczonymi przez w?adze;
 • je?eli woda szybko si? przemieszcza, nie chod? po zalanych obszarach;
 • postaraj si? nie panikowa?, b?d? rozs?dny, zachowaj trze?wo?? umys?u;
 • staraj si? pomaga? innym, w tym podmiotom ratowniczym.

PO POWODZI

 • s?uchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;
 • jak najd?u?ej pozosta? poza zasi?giem wód powodziowych i zatorów lodowych;
 • nie wracaj do domu dopóki w?adze nie og?osz?, ?e jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wod? pitn?, usprawniony system kanalizacji i usuni?te odpady;
 • sprawd? fundamenty Twego domu czy nie ma p?kni?? lub innych uszkodze?, a w przypadku w?tpliwo?ci zg?o? to do nadzoru budowlanego, w?adz samorz?dowych i do ubezpieczyciela;
 • upewnij si?, ?e budynek nie grozi zawaleniem - sprawd? ?ciany, pod?ogi, okna i drzwi, uwa?aj na poluzowane tynki i sufity. Budynki, które znalaz?y si? w zasi?gu zalania (nie tylko przy g?ównym nurcie), po ust?pieniu wód mog? zachowywa? si? niestabilnie;
 • sprawd? instalacj? elektryczn? i gazow?;
 • je?li to mo?liwe, przed przyst?pieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób zdj?cia b?d? zapis wideo zastanych uszkodze?. Materia? ten przydatny b?dzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu si? o odszkodowanie, pomo?e udokumentowa? straty. Wielko?? strat powodziowych zg?o? niezw?ocznie w firmie ubezpieczeniowej;
 • w ramach mo?liwo?ci w??cz si? do pomocy w usuwaniu skutków powodzi;
 • zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie je?li przechowujesz w nich ?ywno??, przygotowujesz posi?ki lub je?eli przebywaj? w nich dzieci). Meble odsu? od ?cian na co najmniej 20 cm i podnie? minimum 5 cm od pod?ogi;
 • wyrzu? ca?? ?ywno??, która mia?a kontakt z wod? powodziow? a do celów spo?ywczych u?ywaj tylko wody butelkowanej lub dowo?onej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.
 • dowiedz si? u w?adz lokalnych, jakie jest zagro?enie i ryzyko powodziowe Twojego miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowane s? miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludno?ci, zwierz?t, pojazdów i innego mienia;
 • rozwa? mo?liwo?ci zabezpieczenia budynku przed powodzi? poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materia?ami wodoodpornymi;
 • ubezpiecz siebie i rodzin? oraz swój maj?tek;
 • zapoznaj si? z powodziowymi sygna?ami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest to d?wi?k syreny alarmowej, gong lub specjalny sygna? dzwonów ko?cielnych;
 • upewnij si?, ?e wszyscy cz?onkowie Twojej rodziny, zw?aszcza dzieci, wiedz? co robi? w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwa? policj?, stra? po?arn? i inne s?u?by oraz podmioty ratownicze.

 

TELEFONY ALARMOWE
997 Policja
998 Stra? Po?arna
999 Pogotowie Ratunkowe
986 Stra? Miejska
112 wspólny telefon alarmowy

WYMACHUJ?C W CZASIE POWODZI KOLOROW? FLAG? LUB KAWA?KIEM MATERIA?U, MO?ESZ PROSI? O POMOC

 
chcesz opu?ci? miejsce w którym jeste?
 
potrzebna pomoc medyczna
 
prosisz o jedzenie i wod?

 ZNAKI SYGNALIZACYJNE STOSOWANE DLA PILOTÓW ?MIG?OWCÓW

X - potrzebna pomoc medyczna

V - potrzebna pomoc (YES)

N - niepotrzebna pomoc (NO)

PAMI?TAJ!

 • nie uszkadzaj wa?ów przeciwpowodziowych;
 • nie przeje?d?aj przez wa?y, z wyj?tkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 • nie uprawiaj gruntu przy wa?ach w odleg?o?ci co najmniej 3 m od wa?u;
 • nie sad? drzew na wa?ach;
 • nie uszkadzaj umocnie?;
 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, do?ów oraz rowów w odleg?o?ci mniejszej ni? 50 m od stopy wa?u.

POBIERZ - ulotka "W obliczu powodzi..."?ród?o: www.psp.wlkp.pl