Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Alarmowanie Stra?y Po?arnej

Post?powanie w razie powstania po?aru lub innego zagro?enia:

W przypadku zauwa?enia po?aru nale?y niezw?ocznie zaalarmowa? osoby przebywaj?ce w strefie zagro?enia oraz wezwa? Stra? Po?arn?: tel. 998 lub 112. Po wykr?ceniu numeru alarmowego stra?y po?arnej i zg?oszeniu si? dy?urnego nale?y spokojnie i wyra?nie poda?:

* swoje imi? i nazwisko

* numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu

* adres i nazw? obiektu

* co si? pali, na którym pi?trze

* czy wyst?puje zagro?enie ?ycia i zdrowia ludzkiego

* po podaniu informacji nie odk?ada? s?uchawki do chwili potwierdzenia przyj?cia zg?oszenia.

Przyjmuj?cy mo?e za??da?: potwierdzenia zg?oszenia poprzez oddzwonienie dodatkowych informacji, które w miar? mo?liwo?ci nale?y poda?.


W przypadku po?aru we w?asnym domu nale?y:

* zaalarmowa? Stra? Po?arn? i osoby znajduj?ce si? w s?siednich lokalach

* wyprowadzi? z mieszkania dzieci i osoby niepe?nosprawne

* w zale?no?ci od zaistnia?ej sytuacji podj?? dzia?ania ga?nicze, wy??czaj?c dop?yw wody gazu i energii elektrycznej,

* nie otwiera? okien

* je?li ugaszenie po?aru we w?asny zakresie jest niemo?liwe opu?ci? mieszkanie zamykaj?c drzwi jedynie na klamk?.

Nie mo?na dopu?ci? do odci?cia przez po?ar drogi wyj?cia z mieszkania. W przypadku odci?cia drogi wyj?cia z mieszkania uda? si? do pomieszczenia najdalej usytuowanego od po?aru posiadaj?cego okno lub balkon zabieraj?c ze sob? (je?li jest to mo?liwe) mokry koc zamykaj?c za sob? drzwi innych pomieszcze? na klamk?. Wezwa? pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia po?o?y? si? na balkonie pod oknem i okry? szczelnie kocem lub innym okryciem.?ród?o: www.chorzow.info