Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Czwartek, 1 grudzień    
Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda     
Do końca roku pozostało 30 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Po?ar

Stra?acy radz? jak zachowa? si? w razie po?aru...

Jak zwalcza? powsta?y po?ar:

W przypadku powstania po?aru wszyscy zobowi?zani s? podj?? dzia?ania w celu jego likwidacji:

 • zaalarmowa? niezw?ocznie, przy u?yciu wszystkich dost?pnych ?rodków osoby b?d?ce w strefie zagro?enia,
 • wezwa? stra? po?arn?.

Telefoniczne alarmowanie nale?y wykona? w nast?puj?cy sposób: Po wybraniu numeru alarmowego stra?y po?arnej 998 i zg?oszeniu si? dy?urnego spokojnie i wyra?nie podaje si?:

 • swoje imi? i nazwisko, numer telefonu z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazw? obiektu,
 • co si? pali, na którym pi?trze,
 • czy jest zagro?enie dla ?ycia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odk?ada? s?uchawki do chwili potwierdzenia przyj?cia zg?oszenia!


Przyjmuj?cy mo?e za??da?:

 • potwierdzenia zg?oszenia poprzez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji, które w miar? mo?liwo?ci nale?y poda?.

Przyst?pi? niezw?ocznie, przy u?yciu miejscowych ?rodków ga?niczych do gaszenia po?aru i nie?? pomoc osobom zagro?onym w przypadku koniecznym przyst?pi? do ewakuacji ludzi i mienia. Nale?y czynno?ci te wykona? w taki sposób aby nie dosz?o do powstania paniki jaka mo?e ogarn?? ludzi b?d?cych w zagro?eniu, które wywo?uje u ludzi ogie? i dym.

Panika mo?e by? przyczyn? niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia dzia?a? ratowniczo ga?niczych.

Dlatego prowadz?c jakiekolwiek dzia?ania w przypadku powstania po?ar nale?y kierowa? si? rozwag? w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia stra?y po?arnej kierowanie akcj? obejmuje kierownik zak?adu pracy /w?a?ciel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.


Jak ewakuowa? ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagro?onej lub obj?tej po?arem. Do celów ewakuacji ludzi s?u?? korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje mo?liwo?? bezpo?redniego wyj?cia na zewn?trz.

Drogi i wyj?cia ewakuacyjne oznakowane musz? by? po?arniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpiecze?stwa - Ewakuacja. Ewakuacj? ludzi z cz??ci lub z ca?ego obiektu zarz?dza kieruj?cy akcj? ratowniczo - ga?nicz?.

W przypadku zaistnienia po?aru lub innego zagro?enia budynku lub jego cz??ci, osoby nie bior?ce udzia?u w akcji ratowniczej powinny opu?ci? stref? zagro?enia. Osoby opuszczaj?ce stref? zagro?enia kieruj? si? do najbli?szego wyj?cia s?u??cego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

 • dokonywanie jakichkolwiek czynno?ci mog?cych wywo?a? panik?,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie si? lub tamowanie ruchu w inny sposób.


Osoby ewakuowane musz? podporz?dkowa? si? poleceniom ratowników to jest osobom prowadz?cym ewakuacj?: stra?acy, pracownikom s?u?by zabezpieczenia obiektu.

Poza ewakuacj? ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczno?? ewakuacji mienia.
Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz wa?nych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku po?aru lub innego zagro?enia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty nale?y umieszcza? aby nie by?y nara?one na zniszczenie lub uszkodzenie. Dzia?ania ewakuacyjne musz? by? prowadzone w sposób skoordynowany, nie powoduj?cy utrudnie? w innych dzia?aniach. Kieruj?cy dzia?aniami powinien wst?pnie okre?li? pomieszczenia z których nale?y wynie?? mienie.

Do pomieszcze?, z których nale?y ewakuowa? mienie w pierwszej kolejno?ci, je?li istnieje taka mo?liwo?? bez nara?enia ?ycia i zdrowia zalicza si?:

 • pomieszczenia bezpo?rednio zagro?one po?arem, w których jest ?ród?o ognia,
 • pomieszczenia s?siednie ( w pionie i w poziomie) - mo?liwo?? rozprzestrzeniania si? po?aru lub uszkodzenia przez dzia?anie wysokiej temperatury i gazów popo?arowych (dymu),
 • pomieszczenia pod pal?cym si? pomieszczeniem nara?one na mo?liwo?? zalania w czasie akcji ga?niczej.

 

 ?ród?o: www.straz.gov.pl