Menu strony:
Dane kontaktowe:
Stara Wie¶, ul. Dolna 2
woj. ¶l±skie, pow. bielski
kod pocztowy: 43-330
tel. (033) 8457-160
email: poczta@ospstarawies.pl
nr konta: 64 8134 0002 0003 2274 2000 0010

Sobota, 13 sierpień    
Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana     
Do końca roku pozostało 140 dni.

Statystyka zdarzeń 2021:
Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 1
Alarmy fałszywe: 0
Razem 3
________________
Czad - cichy zabójca

B?D? CZUJNY!!!
Rozpocz?? si? okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagro?enie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!

     Ka?dego roku z powodu zatrucia tlenkiem w?gla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesi?t osób. Bardzo cz?sto nie ma to zwi?zku z powstaniem po?aru, a wynika jedynie z niew?a?ciwej eksploatacji budynku i znajduj?cych si? w nich urz?dze? i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowi?zuj? do czyszczenia kominów!
     Zgodnie z § 30 rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa si? proces spalania paliwa sta?ego, ciek?ego lub gazowego, usuwa si? zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem sta?ym(np. w?glem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciek?ym i gazowym,

co najmniej raz w miesi?cu, je?eli przepisy miejscowe nie stanowi? inaczej od palenisk zak?adów zbiorowego ?ywienia i us?ug  gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó?n. zm.) zobowi?zuje w?a?cicieli i zarz?dców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  RADZIMY!

Sk?d si? bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

 Tlenek w?gla powstaje podczas procesu niepe?nego spalania materia?ów palnych, w tym paliw, które wyst?puje przy niedostatku tlenu w otaczaj?cej atmosferze. Niebezpiecze?stwo zaczadzenia wynika z faktu, ?e tlenek w?gla:
jest gazem niewyczuwalnym zmys?ami cz?owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
blokuje dost?p tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych cia?kach krwi, powoduj?c przy d?ugotrwa?ym nara?eniu (w wi?kszych dawkach) ?mier? przez uduszenie.

Co jest g?ówn? przyczyn? zaczadze??

     G?ównym ?ród?em zatru? w budynkach mieszkalnych jest niesprawno?? przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe dzia?anie wspomnianych przewodów mo?e wynika? z:
- ich nieszczelno?ci,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniej?cego systemu wentylacji do standardów szczelno?ci stosowanych okien i drzwi, w zwi?zku z wymian? starych okien i  drzwi na nowe.
Powy?sze mo?e prowadzi? do niedro?no?ci przewodów, braku ci?gu, a nawet do powstawania zjawiska ci?gu wstecznego, polegaj?cego na tym, ?e dym zamiast wydostawa? si? przewodem kominowym na zewn?trz, cofa si? z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobi?, aby unikn?? zaczadzenia?
W celu unikni?cia zaczadzenia nale?y:

   • przeprowadza? kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelno?ci przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie wyst?powania dostatecznego ci?gu powietrza,
   • u?ytkowa? sprawne techniczne urz?dzenia, w których odbywa si? proces spalania, zgodnie z instrukcj? producenta,
   • stosowa? urz?dzenia posiadaj?ce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach w?tpliwych nale?y ??da? okazania wystawionej przez producenta lub importera urz?dzenia tzw. deklaracji zgodno?ci, tj. dokumentu zawieraj?cego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urz?dzenia,
   • nie zakleja? i nie zas?ania? w inny sposób kratek wentylacyjnych,
   • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi? poprawno?? dzia?ania wentylacji, poniewa? nowe okna s? najcz??ciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcze?niej stosowanych w budynku i mog? pogarsza? wentylacj?,
   • systematycznie sprawdza? ci?g powietrza, np. poprzez przyk?adanie kartki papieru do otworu b?d? kratki wentylacyjnej; je?li nic nie zak?óca wentylacji, kartka powinna przywrze? do wy?ej wspomnianego otworu lub kratki,
   • cz?sto wietrzy? pomieszczenie, w których odbywa si? proces spalania (kuchnie, ?azienki wyposa?one w termy gazowe), a najlepiej zapewni?, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
   • nie bagatelizowa? objawów duszno?ci, bólów i zawrotów g?owy, nudno?ci, wymiotów, oszo?omienia, os?abienia, przyspieszenia czynno?ci serca i oddychania, gdy? mog? by? sygna?em, ?e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji nale?y natychmiast przewietrzy? pomieszczenie, w którym si? znajdujemy i zasi?gn?? porady lekarskiej.

 

     W trosce o w?asne bezpiecze?stwo, warto rozwa?y? zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspó?miernie niski do korzy?ci, jakie daje zastosowanie tego typu urz?dze? (??cznie z uratowaniem najwy?szej warto?ci, jak? jest nasze ?ycie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem w?gla?

     W przypadku zatrucia tlenkiem w?gla nale?y:
zapewni? dop?yw ?wie?ego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijaj?c szyby w oknie,
wynie?? osob? poszkodowan? w bezpieczne miejsce, je?li nie stanowi to zagro?enia dla zdrowia osoby ratuj?cej; w przypadku istnienia takiego zagro?enia pozostawi? przeprowadzenie akcji s?u?bom ratowniczym,
wezwa? s?u?by ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
jak najszybciej poda? tlen,
je?eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman? akcj? serca, nale?y natychmiast zastosowa? sztuczne oddychanie np. metod? usta - usta oraz masa? serca,
nie wolno wpada? w panik?, kiedy znajdziemy dziecko lub doros?ego z objawami zaburzenia ?wiadomo?ci w kuchni, ?azience lub gara?u; nale?y jak najszybciej przyst?pi? do udzielania pierwszej pomocy.

PAMI?TAJMY!

Od stosowania si? do powy?szych rad mo?e zale?e? nasze zdrowie i ?ycie oraz zdrowie i ?ycie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorno?ci.

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagro?e? Komendy G?ównej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

Tlenek w?gla CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne w?asno?ci toksyczne.
Gromadzi si? g?ównie pod sufitem poniewa? ma nieco mniejsz? g?sto?? od powierza. Toksyczne dzia?anie tlenku w?gla wynika z jego wi?kszego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy on po??czenie zwane karboksyhemoglobi?, które jest trwalsze ni? s?u??ca do transportu tlenu z p?uc do tkanek oksyhemoglobina (po??czenie tlenu z hemoglobin?). Dochodzi wi?c do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do ?mierci. Tlenek w?gla trwale ??czy si? z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, ?e tylko niewielka ilo?? hemoglobiny mo?e po??czy? si? z tlenem. Ilo?? ta jest jednak niewystarczaj?ca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet ?mier? przez uduszenie. Wdychanie nawet niewielkiej ilo?ci tlenku w?gla mo?e spowodowa? zatrucie, silny ból g?owy, wymioty, zapadni?cie w ?pi?czk? a nawet zgon.

 ?ród?o: www.straz.pl